Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1041-МИ
София, 11 септември 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия “БЪЛГАРИ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА” (“БАСТА”) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление от партия “БЪЛГАРИ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА” (“БАСТА”), подписано от Стефан Стоянов Борисов – секретар на Управителния съвет, представляващ партията, заведено под № 40 на 10 септември 2019 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално състояние на партия “БЪЛГАРИ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА” (“БАСТА”), издадено на 28.08.2019 г. от СГС – VІ-12 състав, по ф.д. № 818/2013 г.
 2. Образец от подписа на представляващия партията.
 3. Образец от печата на партията.
 4. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-542 от 28.08.2019 г. на партия “БЪЛГАРИ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА” (“БАСТА”), за внесени от партията финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.
 5. Удостоверение от 09.09.2019 г., издадено от ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД – клон Етрополе, за банковата сметка, която ще обслужва предизборната кампания на партия “БЪЛГАРИ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА” (“БАСТА”).
 6. Лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.
 7. Списък от 3442 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината като БАСТА.

От протокол с вх. № МИ-04-03-53 от 10 септември 2019 г. на ГД „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия “БЪЛГАРИ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА” (“БАСТА”),  в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия “БЪЛГАРИ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА” (“БАСТА”). 

Налице са изискванията на чл. 133 от Изборния кодекс и Решение № 706-МИ от 23 август 2019 г. на ЦИК за регистрация на партия “БЪЛГАРИ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА” (“БАСТА”), за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА партия “БЪЛГАРИ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА” (“БАСТА”), за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: БАСТА.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3498-НС / 23.06.2024

  относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

 • № 3497-МИ / 21.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Столична

 • № 3496-МИ / 21.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

 • всички решения