Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1041-НС
София, 23 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 10 (10-9) от 22.09.2014 г. от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", представлявано от Нели Генова Делгянска - председател на УС, чрез Валери Димитров Димитров, регистрирана с Решение на ЦИК № 874-НС от 6 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Нели Генова Делгянска - представляваща сдружението, в полза на Валери Димитров Димитров и в полза на 97 (деветдесет и седем) лица, номерирани в списъка от 1 до 99 поради факта, че две лица се срещат по два пъти съгласно извършената проверка - упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 10 (10-9) от 22.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 94 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Едно лице има посочен невалиден ЕГН - 11 цифри; две лица в списъка имат различни имена и еднакви ЕГН; две лица се срещат по два пъти в списъка.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

При проведеното гласуване Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение за регистрация на наблюдатели на сдружението. От присъстващите в залата 15 членове на комисия за проекта на решение за регистрация гласуваха 8 - Ив. Ивков, Ив. Грозева, К. Нейкова, Р. Цачев, Ив. Алексиева, М. Златарева, М. Мусорлиева и Вл. Пенев. Против проекта за решение за регистрация гласуваха 7 членове - Р. Матева, Цв. Томов, Ем. Христов, Г. Баханов, Й. Ганчева, М. Бойкинова и Т. Цанева, поради което следва да се постанови решение за отхвърляне на заявлението за регистрация.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 3 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ и чл. 112 от Изборния кодекс поради липса на необходимото мнозинство по чл. 53, ал. 4, изр. първо от Изборния кодекс  Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ заявената регистрация на 97 лица като наблюдатели на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Георги Господинов Господинов
2. Жулиета Петкова Георгиева
3. Миглена Бойчева Коева
4. Стоянка Желязкова Славова
5. Ангелина Хараланова Бетова
6. Валентина Хаик Дикиджиева
7. Мирослава Георгиева Баева
8. Павел Янков Канев
9. Пенка Василева Христова
10. Ивелина Михайлова Лефтерова
11. Валентин Пламенов Георгиев
12. Златка Димитрова Георгиева
13. Пламен Маринчев Георгиев
14. Ангелина Павлова Маринова
15. Маринела Петкова Димитрова
16. Златко Димитров Славов
17. Даниела Христова Иванова
18. Пламена Огнянова Йорданова
19. Йордан Симеонов Йорданов
20. Николай Янчев Василев
21. Лиляна Атанасова Апостолова
22. Веселина Иванова Недева
23. Петя Николаева Тодорова
24. Йордан Пенев Недев
25. Свилен Костадинов Мирчев
26. Пенка Никова Мирчева
27. Николай Свиленов Мирчев
28. Ивелин Георгиев Иванов
29. Гинка Стоянова Атанасова
30. Христина Николаева Няголова
31. Пламена Георгиева Атанасова
32. Мария Тотева Русинова
33. Кремена Георгиева Атанасова
34. Златин Ангелов Атанасов
35. Станка Димитрова Христова
36. Росица Хинева Петрова
37. Милко Маринов Ангелов
38. Аделина Златинова Авакяб
39. Каджик Тигранович Авакян
40. Еленка Павлова Цонева
41. Таня Христова Митева
42. Свилен Янчев Славов
43. Тодорка Тодорова Радева
44. Полина Лазарова Костова
45. Младенка Маринова Балабанова
46. Веска Вичева Стоева
47. Пламен Стоянов Стоев
48. Величка Минчева Петрова
49. Надя Манолова Николова
50. Зорница Паскалева Капитанова
51. Стоян Василев Стоянов
52. Димитричка Тодорова Георгиева
53. Георги Петров Георгиев
54. Васил Стоянов Стоянов
55. Юлияна Димитрова Алексиева
56. Стилияна Стоянова Христова
57. Анка Иванова Иванова
58. Недялка Желева Караиванова
59. Мариана Желева Костадинова
60. Мария Петрова Атанасова
61. Стефан Пенков Петков
62. Милчо Георгиев Киряков
63. Мариян Недялков Йорданов
64. Цонка Михайлова Георгиева
65. Дияна Петрова Димитрова
66. Иванка Иванова Василева
67. Валери Каменов Митков
68. Костадин Тодоров Костадинов
69. Нели Христова Маркова
70. Мирчо Георгиев Марчов
71. Женя Панайотова Иванова
72. Янчо Евтимов Славов
73. Димитричка Маринова Терзиева
74. Светлана Томова Иванова
75. Георги Томов Георгиев
76. Георги Николаев Георгиев
77. Петър Иванов Перов
78. Петър Великов Петров
79. Ирена Николова Хинева
80. Даниел Витков Лунгулов
81. Венета Иванова Митева
82. Стефка Радева Иванова
83. Богомил Трифонов Будаков
84. Иванка Стоянова Будакова
85. Иван Лъчезаров Михайлов
86. Велислава Илианова Иванова
87. Димитър Стоянов Георгиев
88. Станислава Димитрова Тодорова
89. Георги Петров Тодоров
90. Петя Стефанова Иванова
91. Радка Димитрова Христова
92. Пена Христова Костова
93. Мартин Руменов Балабанов
94. Маргарита Петрова Димитрова

Заявени за наблюдатели лица, за които проверката е констатирала грешки в списъка и пълномощното: 

Име, презиме, фамилия  
1. Ганка Панайотова Славова Невалиден ЕГН
2. Диян Янчев Славов Повторен ЕГН в текущия списък
3. Мариела Тодорова Радева Повторен ЕГН в текущия списък

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения