Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1040-НС
София, 14 декември 2021 г.

ОТНОСНО: обявяване на Благовест Кирилов Кирилов за народен представител в Двадесет и трети изборен район – София, в 47-то Народно събрание

С писмо вх. № НС-02-115 от 14.12.2021 г. на ЦИК е получено Решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България от 13 декември 2021 г., с което на основание чл. 84, т. 6 и чл. 108 от Конституцията на Република България народният представител Христо Танчев Проданов от Двадесет и трети изборен район – София, издигнат от коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“, е избран за министър на туризма на Република България.

Съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република България народен представител, избран за министър, прекъсва пълномощията си за времето, през което е министър, като се замества по съответния ред.

На основание чл. 302, ал. 2 ИК следва да бъде обявен Благовест Кирилов Кирилов под № 2 от листата на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за народен представител на мястото на Христо Танчев Проданов за времето, през което същият изпълнява функциите на министър.

При възстановяване пълномощията на народен представител, избран за министър, се прекратяват пълномощията на обявения за избран с това решение народен представител.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс във връзка с чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република България Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА за народен представител от Двадесет и трети изборен район – София, Благовест Кирилов Кирилов с ЕГН …, под № 2 от листата на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“, на мястото на Христо Танчев Проданов за времето, през което Христо Танчев Проданов изпълнява функциите на министър.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник”.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения