Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1040-НС
София, 23 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от фондация „Европейска алтернатива за развитие“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 6 (6-4) от 20.09.2014 г. от фондация „Европейска алтернатива за развитие", представлявана от Валентин Йовков Тончев - председател на УС на фондацията, чрез пълномощника Реджеп Бакия Черкез, регистрирана с Решение на ЦИК № 837-НС от 04.09.2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Реджеп Бакия Черкез, упълномощен представител, в полза на 105 (сто и пет) лица - упълномощени представители на фондация „Европейска алтернатива за развитие", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от фондацията лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 6 (6-4) от 22.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от фондация „Европейска алтернатива за развитие", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 93 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Пет лица от списъка нямат навършени 18 години към датата на регистрация, шест лица имат еднакви ЕГН и различни имена, едно лице е посочено с неправилно изписано име.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на фондацията не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на фондацията не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

При проведеното гласуване Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение за регистрация на наблюдатели на фондацията. От присъстващите в залата 18 членове на комисията за проекта на решение за регистрация гласуваха 11, а против 7 членове, поради което ЦИК следва да приеме решение за отхвърляне на заявлението за регистрация.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 3 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ и чл. 112 от Изборния кодекс поради липса на необходимото мнозинство по чл. 53, ал. 4, изр. първо от ИК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ заявената регистрация на 105 лица като наблюдатели на фондация „Европейска алтернатива за развитие", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Димо Стоянов Анастасов
2. Живко Тодоров Бимбелов
3. Айше Асанова Бимбелова
4. Ерджан Тунджай Сюлейманов
5. Иван Стефанов Петков
6. Стоян Иванов Христов
7. Стончо Милев Иванов
8. Иван Йпрданов Киров
9. Дянко Асенов Чолаков
10. Гюлбеяз Мехмедова Халимова
11. Васко Дянков Чолаков
12. Мильо Йорданов Маринов
13. Йордан Милев Маринов
14. Благой Милев Маринов
15. Стоян Йорданов Маринов
16. Иван Стояно Христов
17. Георги Страхилов Пейков
18. Лазар Стоимов Танев
19. Асен Чанков Факалийски
20. Димитър Славов Вълканов
21. Мартин Данков Дачев
22. Иван Костадинов Василев
23. Тодор Костадинов Василев
24. Боряна Стефанова Петрова
25. Недялка Недялкова Маринова
26. Станчо Димов Калпакчиев
27. Минчо Тодоров Павлов
28. Милка Димитрова Калпакчиева
29. Христо Йорданов Илиев
30. Анна Миткова Казакова
31. Йордан Христов Илиев
32. Златка Асенова Йорданова
33. Симеон Данков Симеонов
34. Зюмбюла Въчева Атанасова
35. Илия Въчев Атанасов
36. Мария Златкова Атанасова
37. Христина Иванова Атанасова
38. Велико Илиев Йорданов
39. Зейнеб Станкова Атанасова
40. Иван Георгиев Кръстев
41. Росица Михайлова Кръстева
42. Нико Ройдев Варимезов
43. Иван Стефанов Минчев
44. Атанас Минчев Генчев
45. Дойка Хръстева Янчева
46. Николина Иванова Стефанова
47. Стоянка Карамфилова Бакрова
48. Иванка Атанасова Русева
49. Стоян Кръстев Кръстев
50. Яна Миткова Кирчева
51. Катя Колева Коева
52. Христо Ангелов Симеонов
53. Ася Руменова Иванова
54. Назиле Али Христем
55. Емине Мехмет Мустафа
56. Гонюл Мехмет Мустафа
57. Фильо Иванов Цончев
58. Фатме Юсуф Емин
59. Гюлтен Ахмет Мустафа
60. Дайл Сюлейман Мустафа
61. Хюсейн Али Хюсейн
62. Димитър Георгиев Христов
63. Джехун Ахмет Халил
64. Орхан Мустафа Юсуф
65. Иванка Тодорова Куртева
66. Явус Юсуф Чолак
67. Радка Желева Маркова
68. Артица Манолова Азисова
69. Сибел Хикмет Казим
70. Ирина Иванова Пурнарева
71. Коста Янчев Иванов
72. Огнян Стефанов Кьосев
73. Адем Сами Мустафа
74. Стоян Асенов Бакров
75. Али Али Осман
76. Стоян Венков Венков
77. Митка Венкова Венкова
78. Теодора Иванова Янева
79. Панчо Тотев Янчев
80. Любка Янакиева Матева
81. Георги Димитров Стоянов
82. Маргарита Благоева Марангозова
83. Анифе Мустафа Мехмед
84. Борянка Ангелова Иванова
85. Десислава Стефкова Стоянова
86. Лора Боянова Маджарова
87. Митко Иванов Иванов
88. Стефан Иванов Стефанов
89. Стойчо Йорданов Митев
90. Златин Анестев Карагьозов
91. Юлиян Маверов Райков
92. Иван Мариев Стоянов
93. Мильо Стефанов Филчев

Заявени за наблюдатели лица, за които проверката е констатирала грешки в списъка и пълномощното:

Име, презиме, фамилия
1. Станка Милкова Димитрова Няма навършени 18 години
2. Елка Симеонова Йорданова Няма навършени 18 години
3. Велико Иванов Кръстев Няма навършени 18 години
4. Слави Недков Илиев Няма навършени 18 години
5. Слави Тодоров Славов Няма навършени 18 години
6. Атанас Христов Данчев Повторен ЕГН в текущия списък
7. Атанас Данчев Христов Повторен ЕГН в текущия списък
8. Снежа Васкова Чукуева Повторен ЕГН в текущия списък
9. Снежа Васкова Чукоева Повторен ЕГН в текущия списък
10. Ангел Любев Илиев Повторен ЕГН в текущия списък
11. Ангел Любов Илиев Повторен ЕГН в текущия списък
12. Айше Емем Е Ериджеб Неправилно име

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2573-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

  • № 2572-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

  • всички решения