Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 104-ЕП
София, 9 април 2019 г.

ОТНОСНО: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Десислава Петрова Иванчева като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление за регистрация на инициативен комитет, представляван от Дияна Лидиева Йорданова, за издигане на Десислава Петрова Иванчева като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г., в състав: Дияна Лидиева Йорданова, Владимир Владимиров Икономов и Русислава Стефанова Захариева-Георгиева. Заявлението е подписано от всички членове на инициативния комитет. Заведено е под № 4 от 08.04.2019 г. в регистъра на инициативните комитети за издигане на независим кандидат за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени следните документи:

 1. Протокол от учредителното събрание на инициативния комитет от 03.04.2019 г. и решение за издигане кандидатурата на Десислава Петрова Иванчева като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България и за определяне на лицето, което да го представлява – Дияна Лидиева Йорданова.
 2. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет – 3 бр.
 3. Декларация по образец – Приложение № 60-ЕП от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията по чл. 350 ИК – 3 бр.
 4. Вносна бележка CS 0004830158 от 04.04.2019 г. за внесен депозит по чл. 129 ИК в размер на 100 лв. по сметка на БНБ.
 5. Банково удостоверение от „Банка ДСК“ ЕАД, Финансов център „Московска“ – гр. София, за новооткрита банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания на инициативния комитет;
 6. Декларация от Дияна Лидиева Йорданова в уверение на това, че ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Централната избирателна комисия констатира, че са налице изискванията на чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 2, ал 4 и ал. 5, чл. 152, т. 1, буква „б“ и чл. 153 от Изборния кодекс и Решение № 41-ЕП от 2 април 2019 г. на ЦИК за регистрацията на инициативния комитет.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ и чл. 153 от Изборния кодекс и Решение № 41-ЕП от 2 април 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет за издигане на Десислава Петрова Иванчева като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г. в състав:

Дияна Лидиева Йорданова, ЕГН ………..

Владимир Владимиров Икономов, ЕГН ………..

Русислава Стефанова Захариева-Георгиева, ЕГН ………..

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения