Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1039-НС
София, 22 септември 2014 г.

ОТНОСНО: сигнал на СЕМ срещу запис на агитационен клип на ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“, излъчен по програма „БНТ 1“ на 05.09.2014 г. в предизборната агитация за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпил е сигнал от СЕМ с вх. № НС-20-238 от 12.09.2014 г., в който се прави оплакване срещу агитационен клип на ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ", излъчен по програма „БНТ 1" на 05.09.2014 г., затова че в него участва дете с националния флаг в ръце.

Централната избирателна комисия изгледа записа на клипа и установи следното:

В края на клипа се появява дете, тичащо с националния флаг в ръце, на фона на говоренето на диктора, който прави политическа агитация.

С излъчването на тези кадри се нарушава забраната за използване на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, посочена в чл. 183, ал. 4, предл. последно от Изборния кодекс. И това е така, защото политическата агитация с използване на деца е изрично забранена по аргумент от чл. 11, ал. 4 от Закона за закрила на детето, според която всяко дете има право на закрила срещу въвличането му в политически дейности.

Освен това, тичащото дете с националния флаг в ръце се появява и на фона на дикторското съобщение „Български национален съюз". Свързването на политически субект с националния флаг по този начин нарушава чл. 5 от Закона за политическите партии, съгласно който политическите партии не могат да използват в своите символи герба или знамето на Република България.

Забраната по чл. 183, ал. 4 от ИК е насочена към субекта, който използва подобен тип агитационен материал, в случая ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ". Следователно ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" следва да понесе отговорността за нарушаване на забраната по чл. 183, ал. 4 от ИК.

Съгласно чл. 186, ал. 2 от ИК Централната избирателна комисия е органът, който трябва да постанови спиране на разпространението на агитационния клип, тъй като разпространението му е в повече от един изборен район.

Освен мерки за премахване и изземване на агитационните материали, с което ЦИК осъществява правомощията си по изборния процес, в рамките на предвидените в част трета от Изборния кодекс функции на актосъставител Централната избирателна комисия следва да ангажира административнонаказателната отговорност на нарушителя - ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ".

Предвид горното и на основание чл. 183, ал. 4, чл. 495 и чл. 496 от Изборния кодекс и чл. 42 от Закона за административните нарушения и наказания Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната за използване на агитационни материали, които накърняват добрите нрави в изборите народни представители на 5 октомври 2014 г., а именно: агитационен клип на ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ", излъчен по програма „БНТ 1" на 05.09.2014 г.

ПОСТАНОВЯВА спиране излъчването на същия агитационен клип на ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" в електронните медии и интернет.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ", с адрес за кореспонденция гр. София, бул. „Стефан Стамболов" № 5, ет. 3, представлявана от Борис Филипов Иванов, ЕГН ... - отговорен секретар.

Актът да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

Решението да се изпрати на БНТ и СЕМ за изпълнение (спиране излъчването на агитационния клип на ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ").

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения