Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1038-НС
София, 22 септември 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от Мариян Йорданов Димитров срещу решение № 66-НС от 19.09.2014 г. на РИК – Русе

Постъпила е жалба с вх. № 119 от 21.09.2014 г. от Мариян Йорданов Димитров, водач на листата на коалиция „Левицата и Зелена партия" в 19. МИР - Русенски, срещу Решение № 66-НС на РИК - Русе, от 19.09.2014 г., с което е оставена без уважение жалба от същото лице с вх. № 114 от 19.09.2014 г. по описа на РИК - Русе.

Производството е по чл. 73 ал. 2 от ИК.

В жалбата си до РИК - Русе, жалбоподателят твърди, че всички „Афишни колони" и „Информационни табла", определени със заповед на кмета на община Русе за разлепяне на предизборни агитационни материали, са заети само от плакати на ПП „ГЕРБ" и ПП „Атака". Според него това е грубо нарушение на чл. 3 ал. 1, чл. 176, ал. 1 и чл. 187 от ИК.

На това основание в жалбата се настоява РИК - Русе, да постанови решение, с което да задължи:

Партиите, коалициите и независимите кандидати да поставят на „Афишните колони" и „Информационните табла" само по един плакат от вид.

Кметът на община Русе да постави достатъчно на брой „Информационни табла" и „Афишни колони" така, че да има място за плакатите на всички участници в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

ПП „ГЕРБ" и ПП „Атака" да отлепят плакатите, които са над определената бройка, оставяйки по един от всеки вид.

Кметът на община Русе да предостави на коалиция „Левицата и Зелена партия", чрез водача на листата, 1/25 част от безплатната площ на „Афишните колони" и „Информационните табла".

В заседанието си от 19.09.2014 г. РИК-Русе е разгледала посочената жалба. Членовете на РИК са изказали мнение, че в жалбата не са посочени реални нарушения на ИК. Всички цитирани в жалбата текстове от ИК касаят медийните услуги, а не агитационните материали, които се поставят на предвидените от заповедта на кмета на община Русе места. С единодушие РИК - Русе, приема решение № 66-НС/19.09.2014 г., с което оставя без уважение жалбата с вх. № 114/19.09.2014 г.

С жалбата до ЦИК с вх. № 119/21.09.2014 г. жалбоподателят претендира за отмяна на обжалваното решение на РИК - Русе като незаконосъобразно. Посочените в жалбата съображения аргументират тезата, че „Афишните колони" и „Информационните табла", на които се разлепят предизборни агитационни материали, представляват медийни услуги, тъй като НЕ СА посочени в параграф 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс като услуги, които не са медийни. Оттук жалбоподателят прави извода, че отказът на РИК - Русе, да приложи правната норма на чл. 187 от ИК е незаконосъобразен. Подобни съображения се изказват и по отношение на параграф 1, т. 16 и т. 17 от ИК.

И в трите случая общата теза на жалбоподателя е, че „Афишните колони" и „Информационните табла", определени със заповед на кмета, следва да се разглеждат като доставчици на медийни услуги и респективно спрямо тях следва да се приложи регулацията, предвидена в ИК за доставчиците на медийни услуги.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с всички книжа и с обстоятелствата по преписката, намира жалбата за допустима, подадена в изискуемия от закона срок и от легитимирано лице, а по същество - за неоснователна поради изложените в обжалваното решение мотиви.

Обжалваното решение е взето при наличие на необходимия кворум и мнозинство и е в съответствие с процесуалните и материалноправни разпоредби.

Не съществуват необходимите правни основания афишните колони и информационните табла да се приемат за доставчици на медийни услуги. Такова разширено тълкуване не се съдържа в нито една от нормите на ИК, включително в посочените от жалбоподателя. Респективно в случая е неприложима регулацията, предвидена в ИК за доставчиците на медийни услуги. 

Поради горното и на основание чл. 73, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 119 от 21.09.2014 г. от Мариян Йорданов Димитров срещу решение 66/19.09.2014 г. на РИК -Русе.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения