Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1036-МИ
София, 10 септември 2019 г.

ОТНОСНО: Регистрация на партия „ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление от партия „ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ“, подписано от Лютви Ахмед Местан – представляващ партията, заведено под № 32 на 9 септември 2019 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално състояние на партия „ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ“, издадено на 12.08.2019 г. от СГС –ТО, VІ-3 състав, по ф.д. № 346/2016 г.
 2. Образец от подписа на представляващия партия „ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ“ Лютви Ахмед Местан.
 3. Образец от печата на партията.
 4. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-487 от 13.08.2019 г. на партия „ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ“ за внесени от партията финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.
 5. Удостоверение с изх. № 906 от 03.09.2019 г., издадено от Банка ДСК за банковата сметка, която ще обслужва предизборната кампания на партия „ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ“.
 6. Лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.
 7. Списък от 3673 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината като ПП ДОСТ.

От протокол с вх. № МИ-04-03-44 от 10 септември 2019 г. на ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ“ в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ“.  

Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 706-МИ от 23 август 2019 г. на ЦИК за регистрация на партия „ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 140 и 141 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА партия „ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ДОСТ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3459-МИ / 10.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

 • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

  относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

 • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

  относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • всички решения