Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1036-ПВР/МИ
София, 22 септември 2014 г.

ОТНОСНО: промяна в ОИК – Копривщица, Софийска област

Постъпило е предложение с вх. № МИ-15-200 от 20.09.2014 г. от ПП „ГЕРБ", подписано от Росица Илиева - пълномощник на партията за територията на Софийска област, за промени в ОИК - Копривщица. Предлага се на мястото на Мария Николова Мрънкова и Ваня Атанасова Банчева - членове на ОИК, да бъдат назначени Илия Павлов Илиев и Христо Тихльов Стоянов.

Към предложението са приложени: заявления от Мария Николова Мрънкова и Ваня Атанасова Банчева за прекратяване на правомощията им; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК (отм.) - приложение към Решение № 30 от 18.07.2011 г. във връзка с Решение № 2939-МИ от 20.03.2014 г., копия от дипломите за завършено висше образование и копие от личните карти на Илия Павлов Илиев и Христо Тихльов Стоянов.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Копривщица, Софийска област, Мария Николова Мрънкова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Копривщица, Софийска област, Ваня Атанасова Банчева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Копривщица, Софийска област, Илия Павлов Илиев, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Копривщица, Софийска област, Христо Тихльов Стоянов, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения