Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1033-МР
София, 14 декември 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Инициативен комитет за участие в информационната кампания при произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 19 декември 2021 г.

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба, заведена с вх. № МР-12-7 от 13.12.2021 г., от Инициативен комитет за участие в информационната кампания при произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 19 декември 2021 г. срещу решение № 340–МР от 10.12.2021 г. на Общинска избирателна комисия (ОИК) –Пазарджик, с което ОИК е отказала да регистрира инициативния комитет за участие в информационната кампания. Към жалбата са приложени следните документи: Учредителен протокол от 08.12.2021 г., списък на присъствалите учредители на инициативния комитет, както и копие от оспореното решение.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с всички релевантни факти и обстоятелства, както и с приложените по преписката документи, приема, че жалбата е процесуално допустима, тъй като е подадена от представляващия инициативния комитет, т.е. от надлежна страна, която притежава необходимата активна процесуална легитимация и има правен интерес от оспорването на решение № 340–МР от 10.12.2021 г. на ОИК – Пазарджик. Процесната жалба е подадена и в законоустановения в разпоредбата на чл. 88, ал. 1 ИК тридневен срок – същата е постъпила в ЦИК на 13.12.2021 г., в 10,50 часа.

Централната избирателна комисия намира жалбата за основателна по следните съображения:

Централната избирателна комисия счита, че при вземането на оспореното решение № 340-МР от 10.12.2021 г. ОИК – Пазарджик, неправилно е приела, че заявлението на инициативния комитет е подадено след изтичане на законовия срок, както и че не са представени в пълен комплект изискуемите по чл. 153, ал. 4 ИК документи. В ЗПУГДВМС няма уреден срок за регистрация на инициативен комитет за участие в информационна кампания при произвеждане на референдум. Няма прието и принципно решение на ЦИК, в което да е уреден такъв срок. Единствено е посочено в чл. 34 ЗПУГДВМС, че информационната кампания започва 30 дни преди датата на произвеждане на референдума и приключва 24 часа преди него. Това обаче не означава, че инициативният комитет следва да се регистрира за участие в кампанията преди този 30-дневен срок. Нещо повече, информационна кампания започва с предоставяне на информационния лист, след което е предвидена законовата възможност за регистрация, вкл. на инициативен комитет в подкрепа на въпроса или въпросите на референдума и на алтернативната позиция.

Неправилно е и разбирането на ОИК – Пазарджик, че на основание препращащата норма на § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС следва да се приложи изискването на регистрация на инициативен комитет за участие в избори, уредени в чл. 151 и сл. ИК. В ЗПУГДВМС действително не е уредена процедура и документи по учредяване на инициативен комитет и регистрирането им за участие в информационната кампания. Но изискванията към учредяването и регистрацията на този инициативен комитет не могат да бъдат по-тежки от изискванията към инициативния комитет, чиято е инициативата за организиране на местен референдум.

В допълнение, в интерес на жителите на с. Синитово е да бъдат информирани по всички въпроси на предстоящия местен референдум както в подкрепа на въпросите, така и за алтернативната позиция, за да могат да вземат информирано решение при гласуването, независимо от времето оставащо за информационна кампания.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс във връзка с § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 340–МР от 10.12.2021 г. на Общинска избирателна комисия – Пазарджик.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Пазарджик, със задължителни указания по регистрирането на инициативния комитет за участие в информационната кампания.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения