Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1032-ЗДОИ
София, 14 декември 2021 г.

ОТНОСНО: предоставяне на достъп до обществена информация

В Централната избирателна комисия е постъпило по електронната поща заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. № ЦИК-16-16 от 29.11.2021 г., подадено от П. З., с адрес: …, тел. ..., e-mail: ....

Заявителят иска да му бъде предоставена информация за размера на изразходените средства за „представителни разноски“ от ЦИК, поотделно за всяка една от годините 2017 – 2021 г.

В заявлението е посочено исканата информация да бъде предоставена в комбинация от следните форми:

- в писмен вид на адрес: …;

- по електронен път на адрес: ....

Централната избирателна комисия, след като се запозна със съдържанието на въпросите и при наличие на законовите предпоставки по ЗДОИ, предоставя на заявителя исканата информация на електронен носител по посочената електронна поща.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 3, ал. 1, чл. 28, ал. 2 и чл. 34 от Закона за достъп до обществена информация Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДОСТАВЯ исканата информация по заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, подадено от П. З., с адрес: …, тел. ..., e-mail: ....

Информацията да се предостави по електронен път на посочената в заявлението електронна поща.

Решението подлежи на обжалване чрез Централната избирателна комисия пред Административен съд – Хасково, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1604-НС / 08.02.2023

    относно: единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1603-НС / 08.02.2023

    относно: определяне на условията и реда за видеонаблюдението в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1602-НС / 07.02.2023

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения