Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1030-МИ
София, 10 септември 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление от партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, подписано от Спас Янев Панчев – представляващ партията, заведено под № 13 на 5 септември 2019 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално състояние на партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, издадено на 14.08.2019 г. от СГС –, VІ-12 състав, по ф.д. № 7371/1993 г.
 2. Образец от подписа на представляващия партията.
 3. Образец от печата на партията.
 4. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-494 от 16.08.2019 г. на партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, за внесени от партията финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.
 5. Удостоверение изх. № 125-79 от 03.09.2019 г., издадено от Първа инвестиционна банка АД за банковата сметка, която ще обслужва предизборната кампания на партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“.
 6. Списък на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.
 7. Списък от 3260 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината като Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“.

От протокол с вх. № МИ-04-03-22 от 8 септември 2019 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., не се установява наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, каквато е разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс.

В тази връзка са дадени указания на вносителя на заявлението за отстраняване на констатираните несъответствия, а именно наличие на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“.

В изпълнение на указанията, на 9 септември 2019 г. представляващият партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ е представил допълнителен списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 260 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

От протокол с вх. № МИ-04-03-46 от 10 септември 2019 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на допълнителния списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“.

Налице са изискванията на чл. 133 от Изборния кодекс и Решение № 706-МИ от 23.08.2019 г. на ЦИК за регистрация на партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2921-МИ / 07.12.2023

  относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

 • № 2920-МИ / 05.12.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

 • № 2919-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • всички решения