Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 103-МИ
София, 8 август 2011 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ", подписано от представляващия и председател на партията д-р Иван Емилов Георгиев, чрез пълномощника Румен Стефанов Анатков, заведено под № 59 на 4 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 10.04.1990 г. по ф.д. № 1879 на СГС - ФО за регистрация на партията; заверен от съда препис от решение от 18.04.1990 г. по ф.д. № 1879 на СГС - ФО за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 05.07.2011 г. от СГС - ФО, 7 състав, по ф.д. № 1879/1990 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 31 на „Държавен вестник", бр. 34 от 1990 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; решение на централното ръководство на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове  на 23 октомври 2011 г. и за регистрация на партията в ЦИК, заверено от партията; протокол от IX редовен конгрес на партията, проведен на 23 юли 2011 г., с решение за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и регистрация в ЦИК, заверен от партията, и списък на регистрираните делегати на конгреса; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; заверен от СГС препис от устава на партията; удостоверение № 48-00-328 от 07.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; удостоверение от 25.07.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 1879/1990 г., издадено на основание чл. 19а от Закон за политическите партии; банково удостоверение изх. № 199-140 от 03.08.2011 г. на Райфайзенбанк (България) ЕАД за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; пълномощно от д-р Иван Емилов Георгиев, издадено на Румен Стефанов Анатков за представителство на партията пред ЦИК във връзка с изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 8631 избиратели, подкрепящи регистрацията.

От протокол № 92-00-698 от 08.08.2011 г. на ГД „ГРАО" за извършване на проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ" в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. се установява спазването на разпоредбата на чл. 89, ал. 3, т. 11 от Изборния кодекс - 7000 коректни записа.

Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения