Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1029-МИ
София, 9 декември 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Дулово, област Силистра

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-10-54 от 11.11.2021 г. от Йорданка Копринджийска – упълномощен представител на коалиция БСП за България. Предлага се на мястото на Минчо Йорданов Йорданов – зам.-председател на ОИК – Дулово, освободен с Решение № 928-МИ от 12.11.2021 г. на ЦИК, да бъде назначена Стоянка Иванова Господинова-Георгиева – член на ОИК – Дулово. За член на ОИК – Дулово, да бъде назначена Маргарита Георгиева Ранчева.

Към предложението са приложени: предложение от Йорданка Копринджийска – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Маргарита Георгиева Ранчева и копие на пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА като зам.-председател на ОИК – Дулово, област Силистра, Стоянка Иванова Господинова-Георгиева, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА като член на ОИК – Дулово, област Силистра, Маргарита Георгиева Ранчева, ЕГН ....

На назначените зам.-председател и член да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Зам.-председател: Димитър Димитров

ССт/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1591-НС / 03.02.2023

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1590-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1589-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения