Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1028-МИ
София, 10.09.2019

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

Постъпило е предложение с вх. № МИ-06-276 от 09.09.2019 г. от Петър Станев Петров – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“ в община Борован, за промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца. Предлага се на мястото на назначената Йорданка Димитрова Стефанова – член на ОИК – Борован, да бъде назначена Росица Иванова Трифонова.

Към предложението са приложени: заявление от Йорданка Димитрова Стефанова за освобождаването й като член на ОИК – Борован; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Росица Иванова Трифонова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Борован, област Враца, Йорданка Димитрова Стефанова, ЕГН … и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Борован, област Враца, Росица Иванова Трифонова, ЕГН …..

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1165-МИ / 20.09.2019

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на Мано Иванов Манов като независим кандидат в изборите за кмет на кметство с. Климент, община Карлово, срещу Решение № МИ-83 от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, област Пловдив

  • № 1164-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1156-МИ от 20 септември 2019 г. на ЦИК, относно жалба срещу Решение № 45-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК - Етрополе

  • № 1163-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1151-МИ от 19 септември 2019 г. на ЦИК, относно промяна в състава на ОИК – Ковачевци, област Перник

  • всички решения