Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1027-МИ
София, 10 септември 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „Ние, Гражданите“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление от коалиция „Ние, Гражданите“, подписано от Валери Методиев Григоров и Светозар Стоянов Съев – представляващи коалицията, заведено под № 6 на 6 септември 2019 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално състояние на партия „КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ“, издадено на 05.08.2019 г. от СГС-ТО, VІ-11 състав, по ф.д. № 13/2018 г.
 2. Удостоверение за актуално състояние на партия „КОЙ“ – КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА“, издадено на 01.08.2019 г. от СГС-ФО, VІ-4 състав, по ф.д. № 377/2014 г.
 3. Образци от подписите на представляващите съставните партии  - 2 бр.
 4. 4. Образци от печатите на съставните партии – 2 бр.
 5. 5. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-480 от 08.08.2019 г. на партия „КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ“ за внесен от партията финансов отчет за 2018 г.
 6. 6. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-474 от 06.08.2019 г. на партия „КОЙ – КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА“ за внесен от партията финансов отчет за 2016, 2017 и 2018 г.
 7. 7. Решение за образуване на коалиция „Ние, Гражданите“ от 20.08.2019 г., подписано от представляващия партия „КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ“ – Валери Методиев Григоров и партия „КОЙ“ – КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ, ИСТИНА“ – Светозар Стоянов Съев.
 8. 8. Образец от подписа на представляващия коалицията Валери Методиев Григоров.
 9. Образец от подписа на представляващия коалицията Светозар Стоянов Съев.
 10. Списък от 3682 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител.
 11. Банково удостоверение с изх. № 0564 от 09.09.2019 г. от „Банка ДСК“ ЕАД, за банкова сметка на името на партия „КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ“, която ще обслужва само предизборната кампания на коалиция „Ние, Гражданите“.
 12. Лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалиция „Ние, Гражданите“.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината като коалиция „Ние, Гражданите“.

От протокол с вх. № МИ-04-03-35 от 9 септември 2019 г. на ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „Ние, Гражданите“ в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „Ние, Гражданите“.

Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 706-МИ от 23 август 2019 г. на ЦИК, за регистрация на коалиция „Ние, Гражданите“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 140 и 141 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция „Ние, Гражданите“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: коалиция Ние, Гражданите.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1577-МИ / 01.12.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

 • № 1576 / 24.11.2022

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

 • № 1575-НС / 24.11.2022

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • всички решения