Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1027-МИ
София, 3 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: определяне реда за преброяване на гласовете и за организиране на работата на експериментално създадената преброителна комисия в община Бобошево при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове през 2011 г.

На основание § 12, ал. 3, т. 1 и 2 от ПЗР на Изборния кодекс чл. 26, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 15, чл. 20, ал. 1, 2, 3, 4, 5, 7, чл. 225-229, чл. 231 и чл. 242 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

РЕШИ:

1. При произвеждане на изборите за общински съветници и кметове през 2011 г. в община Бобошево, област Кюстендил, се създава експериментално преброителна комисия, която да извърши преброяването на гласовете, подадени в изборите за общински съветници и кметове.
2. Преброителната комисия се състои от 17 членове, включително председател, заместник-председател и секретар. Преброителната комисия се представлява от своя председател, а в отделни случаи - от определен с нейно решение заместник-председател, секретар или член.
3. За преброяването на гласовете, подадени за общински съветници и кметове в община Бобошево, преброителната комисия се събира на заседание на 23 октомври 2011 г.
4. Кметът на общината осигурява подходящо помещение за работата на преброителната комисия. В изборния ден помещението и сградата, в която се намира, се охраняват от органите на МВР.
5. Членовете на преброителната комисия са длъжни да се явят в осигуреното им помещение за работа не по-късно от 18,30 ч. на 23 октомври 2011 г. Председателят на преброителната комисия уведомява ЦИК за броя на явилите се членове и готовността им за започване на работа.
6. Заседанието на преброителната комисия е законно, ако на него присъстват най-малко 10 членове (повече от половината от членовете й). В случай че не е налице кворум по предхоното изречение, председателят на ПК уведомява незабавно ЦИК, която може с решение да назначи нови членове на ПК на мястото на неявилите се.
7. Преброителната комисия се произнася с решения, които се приемат с мнозинство две трети от присъстващите членове и се подписват от председателя и секретаря на комисията. Мнозинство по предходното изречение е налице в следните случаи:

 

Присъстващи

Мнозинство 2/3

10

7

11

8

12

8

13

9

14

10

15

10

16

11

17

12

 

8. За заседанието на преброителната комисия се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря на комисията. При отсъствие на председателя протокола се подписва от заместник-председателя и секретаря, а при отсъствие на секретаря - от председателя и заместник-председателя.
9. Когато заместник-председателят и секретарят са предложени от една и съща партия или коалиция, протоколът се подписва от председателя и определен от комисията неин член, и двамата предложени от различни партии или коалиции.
10. Когато председателят и заместник-председателят са предложени от една и съща партия или коалиция протоколът се подписва от председателя и определен от комисията неин член, и двамата предложени от различни партии или коалиции.
11. Председателят на преброителната комисия открива заседанието и при наличието на изискуемия кворум. Преди да започне приемането на протоколи и урни от секционните избирателни комисии, ПК взема решение за разпределение на функциите си при преброяването на гласовете и приемането на урните и протоколите за установяване на резултатите от гласуването за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства от СИК, както следва:
- членове, които да приемат урните и протоколите на СИК;
- членове, които да отварят избирателните урни и изваждат бюлетините от тях;
- член, който да брои бюлетините.
- протоколчик.
12. След вземане на решение по т. 11 преброителната комисия може да започне приемането на урните и протоколите от СИК.
13. След приключване на изборния ден в секционните избирателни комисии в община Бобошево протоколите за установяване на резултатите от изборите за общински съветници, кмет на общината и кметове на кметства в общината и извлеченията от тях председателят или заместник-председателят на СИК, секретарят и член на СИК, всеки един от тях, предложен от различни партии и коалиции от партии, предават на преброителната комисия:
- пломбираните избирателни урни;
- екземплярите от протоколите за протичане на изборния ден за общинската и Централната избирателна комисия.
14. При транспортиране до преброителната комисия избирателните урни се придружават от лицата по т. 13 и се охраняват от служители на Министерството на вътрешните работи.
15. Предаването на материалите по т. 13 се извършва в помещението, където е раположена преброителната комисия. За предаването се съставя приемно-предавателен протокол, подписан от председателя и секретаря на преброителната комисия и от председателя или заместник-председателя на СИК, секретаря и член на СИК - Приложение № 16-ЕПК от изборните книжа за експериментално създадената преброителна комисия
16. В протокола по т. 15 преброителната комисия:
а) отбелязва и сверява фабричните номера на протоколите за протичане на изборния ден с номерата на протоколите, вписани в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали (Приложение 68 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове);
б) проверява целостта на пломбите, печатите и подписите, поставени на избирателните урни;
в) при установяване на очевидни фактически грешки в протоколите, те се отбелязват в тях и се подписват от лицата по т. 15.
17. При приемането на протоколите за установяване на резултатите от изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства в община Бобошево преброителната комисия издава на съответната СИК разписка, която съдържа числовите данни от протоколите - Приложение № 17-ЕПК от изборните книжа за експериментално създадената преброителна комисия. След завръщането си в района секцията представителите на СИК поставят разписката до извлеченията от протоколите.
18. Преброителната комисия отваря избирателните урни на съответната СИК и проверява дали съдържанието им съответства на данните по т. 5 от протокола на СИК като за целта:
а) от мястото за проверка на съдържанието на урните се отстраняват всички вещи;
б) подрежда на отделни купчинки бюлетините, подадени за общински съветници, кмет на община и кмет на кметство;
в) преброява броя на бюлетините от всяка купчинка и го сверява с данните по т. 5 от протокола на СИК.
19. В протокола от заседанието на преброителната комисия се отбелязва поредността на отваряне на урните от всяка СИК и броят на намерените в нея бюлетини за всеки вид избор.
20. Бюлетините по т. 18 се поставят на мястото за броене на всички бюлетини, където се смесва съдържанието на урните на всяка СИК.
21. След приемане на протоколите по реда на т. 15 до 17 председателят или заместник-председателят на СИК, секретарят и член на СИК, всеки един от тях, предложен от различни партии и коалиции от партии, предават на комисията за приемане на изборните книжа и материали за съхранение в общинската администрация изборните книжа и материали от съответната СИК.
22. След като провери дали съдържанието на всички урни на всички СИК съответства на протоколите на СИК, преброителната комисия смесва бюлетините и пристъпва към преброяване на подадените гласове. Преди да започне преброяването:
а) от мястото за броене се отстраняват всички вещи с изключение на черновите на протоколите за изборите за общински съветници, за кмет на община и за кметове на кметства;
б) в протокола-чернова за установяване на резултатите в изборите за общински съветници, за кмет на община и за кметове на кметства последователно се вписват:
- данните за мястото (общината), денят и часът на съставянето на протокола, трите имена на членовете на преброителната комисия и на присъствалите други лица;
- дата и час на започване на преброяването.
23. Преброителната комисия установява резултатите от гласуването за изборите за общински съветници и кметове, и ги отразява в протоколи за съответния вид избор, както следва:
- резултатите от гласуването за общински съветници се отразяват в протокол - Приложение № 4-ЕПК от изборните книжа за експериментално създадената преброителна комисия;
- резултатите от гласуването за кмет на община се отразяват в протокол - Приложение № 6-ЕПК от изборните книжа за експериментално създадената преброителна комисия;
- резултатите от гласуването за кметове на кметства, се отразяват в протокол - Приложение № 8-ЕПК от изборните книжа за експериментално създадената преброителна комисия, за всяко кметство.
24. Бюлетините се вземат една по една, поставят се с лицевата страна надолу и се броят. Бюлетините за всеки вид избор се подреждат на купчинки, както следва:
а) купчинка от бюлетини за избор на общински съветници, които не са по установения образец;
б) купчинка от бюлетини за избор на кмет на община, които не са по установения образец;
в) купчинка от бюлетини за избор на кмет на кметство, които не са по установения образец. За всяко кметство на територията на общината се прави отделна купчинка;
г) купчинка от бюлетини за избор на общински съветници с вписани в тях специални символи като букви, цифри или други знаци;
д) купчинка от бюлетини за избор на кмет на община с вписани в тях специални символи като букви, цифри или други знаци;
е) купчинка от бюлетини за избор на кмет на кметство с вписани в тях специални символи, като букви, цифри или други знаци. За всяко кметство на територията на общината се прави отделна купчинка;
ж) купчинка от бюлетини за избор на общински съветници по установения образец, в които не е отразен със знак „Х" и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя;
з) купчинка от бюлетини за избор на кмет на община по установения образец, в които не е отразен със знак „Х" и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя;
и) купчинка от бюлетини за избор на кмет на кметство по установения образец, в които не е отразен със знак „Х" и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя. За всяко кметство на територията на общината се прави отделна купчинка;
к) купчинка от бюлетини за избор на общински съветници по установения образец:
- с отбелязан вот със знак „Х" или друг знак и с химикал, пишещ със син или друг цвят, за две или повече кандидатски листи или за двама или повече кандидати за кметове, или
- които не съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия; тези бюлетини се унищожават с надпис „унищожена" върху всяка бюлетина;
л) купчинка от бюлетини за избор на кмет на община по установения образец:
- с отбелязан вот със знак „Х" или друг знак и с химикал, пишещ със син или друг цвят, за две или повече кандидатски листи или за двама или повече кандидати за кметове, или
- които не съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия; тези бюлетини се унищожават с надпис „унищожена" върху всяка бюлетина;
м) купчинка от бюлетини за избор на кмет на кметство по установения образец, като за всяко кметство на територията на общината се прави отделна купчинка:
- с отбелязан вот със знак „Х" или друг знак и с химикал, пишещ със син или друг цвят, за две или повече кандидатски листи или за двама или повече кандидати за кметове, или
- които не съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия; тези бюлетини се унищожават с надпис „унищожена" върху всяка бюлетина;
н) купчинки от бюлетини за избор на общински съветници по установения образец с отбелязан вот със знак „Х" и с химикал, пишещ със син цвят, за една кандидатска листа или за един кандидат за кмет, които съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия (действителни).
о) купчинки от бюлетини за избор на кмет на община по установения образец с отбелязан вот със знак „Х" и с химикал, пишещ със син цвят, за една кандидатска листа или за един кандидат за кмет, които съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия (действителни).
п) купчинки от бюлетини за избор на кмет на кметство по установения образец с отбелязан вот със знак „Х" и с химикал, пишещ със син цвят, за една кандидатска листа или за един кандидат за кмет, които съдържат два броя печати на съответната секционна избирателна комисия, като за всяко кметство на територията на общината се прави отделна купчинка (действителни).
25. Когато действителността на някой глас е оспорена, след решение на комисията случаят се описва в протокол. Протоколът се прилага към протокола на секционната избирателна комисия, като на гърба на бюлетината се отбелязва номерът на решението.
26. При установяване на резултатите от гласуването за всеки вид избор (за общински съветници, кмет на община и кмет на кметство) една бюлетина съответства на един глас, който може да е действителен или недействителен.
27. Секционната избирателна комисия преброява подадените в секцията гласове за изборите за общински съветници, за кмет на община и за кмет на кметство, ако се произвежда такъв избор, като:
а) броят на недействителните гласове за изборите за общински съветници е равен на сумата от броя на бюлетините по т. 24, букви „а", „г", „ж" и „к";
б) броят на недействителните гласове за изборите за кмет на община е равен на сумата от броя на бюлетините по т. 24, букви „б", „д", „з" и „л";
в) броят на недействителните гласове за изборите за кмет на кметство е равен на сумата от броя на бюлетините по т. 24, букви „в", „е", „и" и „м" - съгласно броят на бюлетините от купчинката за съответното кметство;
г) броят на действителните гласове за изборите за общински съветници е равен на броя на бюлетините по т. 24, буква „н";
д) броят на действителните гласове за изборите за кмет на община е равен на броя на бюлетините по т. 24, буква „о";
е) броят на действителните гласове за изборите за кмет на кметство е равен на броя на бюлетините по т. 24, буква „п" - съгласно броят на бюлетините от купчинката за съответното кметство.
28. Гласът е действителен, когато:
а) бюлетината е по установения образец;
б) бюлетината съдържа два броя печати на съответната секционна избирателна комисия, и
в) само в едно от квадратчетата за гласуване има поставен знак „Х" с химикал, пишещ със син цвят, който изразява по еднозначен начин вота на избирателя.
29. Гласът по т. 28 е действителен и когато:
а) в бюлетината има отклонения, дължащи се на дефекти и грешки при производството, или когато върху нея има механични увреждания или зацапвания;
б) поставеният от избирателя знак „Х" с химикал, пишещ със син цвят, излиза извън квадратчето на съответната кандидатска листа, но не навлиза в квадратчето на друга листа;
в) в бюлетината няма вписани специални символи, като букви, цифри или други знаци.
30. При установяване на действителност и недействителност на вота гласът е недействителен, когато:
а) няма поставен знак „Х" с химикал, пишещ със син цвят, в нито едно от квадратчетата за гласуване, или
б) има поставен знак „Х" или друг знак с химикал, пишещ със син или друг цвят, в повече от едно квадратче за гласуване, и/или
в) поставеният знак „Х" с химикал, пишещ със син цвят, засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя, и/или
г) бюлетината не съдържа два печата на съответната секционна избирателна комисия, и/или
д) бюлетината не е по установения образец, и/или
е) върху бюлетината има изписани специални символи, като букви, цифри или други знаци.
31. Преди попълване на протокола за съответния вид избор се съставя чернова, която по форма и съдържание е еднаква с него. В протоколите на преброителната комисия за установяване на резултатите от гласуването за общински съветници, кмет на община и кмет на кметство, последователно се вписват с думи и числа:
а) броят на намерените бюлетини за общински съветници, кмет на община и кмет на кметство (за съответното кметство) - ред 15 от протокола;
б) броят на намерените бюлетини за общински съветници, кмет на община и кмет на кметство (за съответното кметство), които не са по установения образец - ред 16 от протокола;
в) броят на намерените бюлетини за общински съветници, кмет на община и кмет на кметство (за съответното кметство) с вписани в тях специални символи като букви, цифри или други знаци - ред 17 от протокола);
г) броят на намерените бюлетини за общински съветници, кмет на община и кмет на кметство (за съответното кметство) по установения образец, в които не е отразен със знак „Х" и с химикал, пишещ със сън цвят вотът на избирателя - ред 18 от протокола;
д) броят на намерените бюлетини за общински съветници, кмет на община и кмет на кметство (за съответното кметство) по установения образец, с отбелязан вот със знак „Х" или друг знак и с химикал, пишещ със син цвят, за две или повече кандидатски листи или знака „Х" засяга повече от едно квадратче и не може да се определи еднозначно вотът на избирателя - ред 19 от протокола;
е) броят на намерените бюлетини за общински съветници, кмет на община и кмет на кметство (за съответното кметство) по установения образец, които не съдържат два печата на съответната СИК - ред 20 от протокола;
ж) броят на недействителните гласове (бюлетини) за общински съветници, кмет на община и кмет на кметство (за съответното кметство) - сумата от числата по т. 31, букви „б" - „е" - ред 21 от протокола;
з) брой на действителните гласове (бюлетини) за общински съветници, кмет на община и кмет на кметство (за съответното кметство) - ред 22 от протокола.
и) броят на гласовете за общински съветници, кмет на община и кмет на кметство (за съответното кметство), подадени за всяка партия, коалиция от партии или независим кандидат - ред 23 от протокола;
к) споровете за действителността на бюлетините, взетите по тях решения на СИК и бележките и възраженията на членовете на комисията по взетите решения.
л) жалбите и възраженията при установяване резултатите от гласуването;
м) описват се накратко обстановката, при която са проведени изборите в СИК;
н) брой на приложените към протокола жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по тях, представляващи неразделна част от протокола;
о) брой на поправките, извършени преди обявяване на протокола и заверени на съответните места с означение „поправка", и подписите на всички членове на СИК.
32. След изготвяне на черновата-протокол за изборите за общински съветници, кмет на община и кмет на кметство (за съответното кметство) преброителната комисия пренася данните от черновите-протоколи в беловата на съответния протокол.
33. Така изготвените протоколи се подписват от всички членове на преброителната комисия и се отбелязва датата и часът на подписването им.
34. След подписване на протоколите преброителната комисия поставя бюлетините за всеки вид избор в отделни торби. Торбите се връзват с връзка и хартиена лента, подписана от всички членове на ПК, и се предават в общинската администрация на община Бобошево на комисията по приемане за съхранение на изборните книжа и материали, за което се съставя и подписва протокол - Приложение № 70 от изборните книжа в изборите за общински съветници и кметове.
35. Протоколите на преброителната комисия се предават на Общинската избирателна комисия от председателя или заместник-председателя, секретаря и член на преброителната комисия, всеки от тях предложен от различни партии и коалиции, за което ОИК издава разписка, която съдържа числовите данни от протоколите.
36. Екземплярите от протоколите за протичане на изборния ден за ОИК - Бобошево, и ЦИК, съставени от СИК на територията на общината, се предават неразпластени от преброителната комисия на ОИК - Бобошево.
37. Когато данните, вписани в протоколите на секционната избирателна комисия, не съвпадат със съдържанието на избирателната урна, както и когато преброителната комисия установи несъответствие между фабричните номера на получените и предадените протоколи от секционната избирателна комисия, на длъжностните лица, извършили нарушението, се налага глоба в размер на 200 лв.
38. Когато целостта на пломбите, печатите и подписите, поставени на избирателните урни е нарушена, на длъжностните лица, извършили нарушението, се налага глоба в размер на 5000 лв.
39. За нарушението преброителната комисия незабавно уведомява общинската избирателна комисия. Актовете за установяване на нарушението се съставят от общинската избирателна комисия, а наказателните постановления се издават от областния управител по реда на чл. 300 от Изборния кодекс.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения