Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1022-МИ
София, 1 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от и.д. кмета Наташа Трайкова Стефанова на община Димово, област Видин, срещу решение № 107 от 26.09.2011 г. ОИК – Димово, област Видин

Постъпила е жалба с вх. № М-167 от 28.09.2011 г. на ЦИК от и.д. кмета Наташа Трайкова Стефанова на община Димово, област Видин, срещу решение № 107 от 26.09.2011 г. ОИК - Димово, област Видин, с което се отказва да се назначи секционна избирателна комисия в избирателна секция Дом за стари хора - гара Орешец, община Димово, образувана със заповед № 38 от 19.09.2011 г. на директора на Дома за стари хора - гара Орешец, община Димово, издадена на основание чл. 72, ал. 7 и 8 от ИК.
В жалбата се твърди незаконосъобразност на обжалваните решения на ОИК - Димово, по съображения подробно изложени в жалбата.
Централната избирателна комисия намира, че жалбата се явява процесуално недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане поради следните съображения:
За да е допустимо обжалването на едно решение на общинска избирателна комисия следва за жалбоподателя да е налице правен интерес от подаването на жалба, което се явява необходима процесуална предпоставка за разглеждането й по същество. В настоящия случай в разпоредбата на чл. 72, ал. 7 от ИК е предвидена възможността да се образуват избирателни секции в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други социални заведения, като в ал. 8 на същата разпоредба изрично е указано, че избирателните секции по ал. 7 следва да се образуват от ръководителите на съответните социални заведения. В настоящия случай избирателната секция е образувана със заповед на директора на Дома за стари хора - гара Орешец, и съответно това обстоятелство определя и активната легитимация на лицата, които имат право да оспорват решението на ОИК - Димово, с което се отказва назначаването на секционна избирателна комисия в съответното социално заведение. Тези активно легитимирани лица са съответно директорът на дома и намиращите се в социалното заведение избиратели с оглед възможността да упражнят правото си да гласуват на територията на съответната избирателна секция, която е образувана по силата на заповедта на директора. Кметът на община Димово, който обжалва решението на общинската избирателна комисия не е от тази категория лица. Той не е нито автор на заповедта за образуване на избирателната секция, нито пък е избирател, чиито избирателни права са засегнати по някакъв начин от решението на ОИК - Димово, с което се отказва назначаването на секционна избирателна комисия по реда на чл. 72, ал. 7 от ИК. В този смисъл кметът на община Димово няма правен интерес от обжалване, тъй като не е адресат на обжалваното решение и по никакъв начин то не засяга неговите права и интереси.
Поради изложените съображения ЦИК намира, че жалбата срещу обжалваното решение на ОИК - Димово, се явява недопустима, като подадена от лице, което не е легитимирано да обжалва, поради което и тя следва да бъде оставена без разглеждане.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № М-167 от 28.09.2011 г. на ЦИК от и.д. кмета Наташа Трайкова Стефанова на община Димово, област Видин, срещу решение № 107 от 26.09.2011 г. ОИК - Димово, област Видин, с което се отказва да се назначи секционна избирателна комисия в избирателна секция Дом за стари хора - гара Орешец, община Димово, образувана със заповед № 38 от 19.09.2011 г. на директора на Дома за стари хора - гара Орешец, община Димово, издадена на основание чл. 72, ал. 7 и 8 от ИК.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения