Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1021-МИ
София, 1 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Соня Йорданова Луканова, Елеонора Петрова Симеонова, Веселина Кирилова Кирилова, Десислава Гълъбова Кирилова-Кучева, Надя Бениаминова Пашова и Светослав Светлозаров Спасов – членове на ОИК – Козлодуй, срещу решения ОИК № 115, 116, 117 от 26.09.2011 г. на ОИК – Козлодуй, област Враца

Постъпила е жалба с вх. № М-212 от 29.09.2011 г. на ЦИК от Соня Йорданова Луканова, Елеонора Петрова Симеонова, Веселина Кирилова Кирилова, Десислава Гълъбова Кирилова-Кучева, Надя Бениаминова Пашова и Светослав Светлозаров Спасов - членове на ОИК - Козлодуй, срещу решение № 115 от 26.09.2011 г. на ОИК - Козлодуй, област Враца, с което Общинската избирателна комисия е назначила секционните избирателни комисии за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., решение № 116 от 26.09.2011 г., с което е определен член на ОИК, който да подписва решенията на комисията за образуване на подвижна СИК и решение № 117 от 26.09.2011 г., относно образуване на подвижна секционна избирателна комисия в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. В жалбата се твърди незаконосъобразност на обжалваните решения на ОИК - Козлодуй, по съображения подробно изложени в жалбата.
Централната избирателна комисия намира, че жалбата се явява процесуално недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане поради следните съображения:
За да е допустимо обжалването на едно решение на общинска избирателна комисия следва за жалбоподателя да е налице правен интерес от подаването на жалба, което се явява необходима процесуална предпоставка за разглеждането й по същество. В настоящия случай в чл. 34, ал. 1 и следващите от Изборния кодекс е установен начина и процедурата по които се конституира състава на секционните избирателни комисии - след провеждане на консултации при кмета на общината и по писмено предложение на представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии и партиите и коалициите от партии, които имат членове в Европейския парламент, но не са парламентарно представени. Т.е. участници в тази процедура са само партиите и коалициите от партии, които могат да отправят предложения за състава на СИК и съответно това предопределя и активната легитимация на страните, които имат правото да оспорват решението на ОИК, с което се назначават секционните избирателни комисии. В настоящия случай жалбоподателите, като членове на ОИК - Козлодуй, не са били страни в правоотношението по повод конституирането на СИК, съответно не са адресат на обжалваното решение и то по никакъв начин не засяга техните права и интереси, поради което не е налице и правен интерес от обжалването. Обстоятелството, че жалбоподателите са членове на самия колективен орган, който е взел обжалваните решения и против които те са гласували не обуславя наличието на правен интерес от обжалване. Това е така, защото спрямо жалбоподателите тези решения не произвеждат никакво действие и не засягат тяхната правна сфера.
Поради изложените съображения ЦИК намира, че жалбата срещу обжалваните решения на ОИК - Козлодуй, се явява недопустима, като подадена от лица, които не са легитимирани да обжалват, поради което и тя следва да бъде оставена без разглеждане.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № М-212 от 29.09.2011 г. на ЦИК от Соня Йорданова Луканова, Елеонора Петрова Симеонова, Веселина Кирилова Кирилова, Десислава Гълъбова Кирилова-Кучева, Надя Бениаминова Пашова и Светослав Светлозаров Спасов - членове на ОИК - Козлодуй, срещу решения ОИК № 115, 116, 117 от 26.09.2011 г. на ОИК - Козлодуй, област Враца.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2145-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 2144-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски

  • № 2143-МИ / 26.02.2021

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2129-МИ от 24 февруари 2021 г. на ЦИК относно разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в с. Баните, община Баните, област Смолян, да започне в 6,00 ч. на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения