Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1020-ПВР/МИ
София, 20 септември 2014 г.

ОТНОСНО: промяна в ОИК – Копривщица, Софийска област

Постъпило е предложение с вх. № МИ-15-188 от 17.09.2014 г. от Коалиция за България - Копривщица, подписано от председателя на Общинския съвет на БСП - Копривщица, за промени в ОИК - Копривщица. Предлага се на мястото на Мария Недельова Димова и Цветанка Христова Христова - членове на ОИК, да бъдат назначени Елена Асенова Лудова и Ненка Димитрова Ценова.

Към предложението са приложени: декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК (отм.) - приложение към Решение № 30 от 18.07.2011 г. във връзка с Решение № 2939-МИ от 20.03.2014 г., копия от дипломите за завършено висше образование и копие от личните карти и копие на Елена Асенова Лудова и Ненка Димитрова Ценова.

С писмо вх. № МИ-15-200 от 20.09.2014 г. в Централната избирателна комисия са постъпили заявления от Мария Димова и Цветанка Христова за прекратяване на правомощията им като членове на ОИК - Копривщица.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Копривщица, Софийска област, Мария Недельова Димова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Копривщица, Софийска област, Цветанка Христова Христова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Копривщица, Софийска област, Елена Асенова Лудова, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Копривщица, Софийска област,Ненка Димитрова Ценова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения