Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1020-МИ
София, 1 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Валентина Костадинова Стойкова, Людмила Златинова, Мая Чучукова-Драмжиева и Павлина Караджова – членове на ОИК - Сандански, срещу решение № 150 от 26.09.2011 г. на ОИК - Сандански

Постъпила е жалба с вх. № М-195 от 29.09.2011 г. от Валентина Костадинова Стойкова, Людмила Златинова, Мая Чучукова-Драмжиева и Павлина Караджова - членове на ОИК - Сандански, срещу решение № 150 от 26.09.2011 г. на ОИК - Сандански, с което Общинската избирателна комисия е назначила секционните избирателни комисии за изборите за президент и вицепрезидент на републиката за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
В жалбата се твърди, че решението е незаконосъобразно и „противоречащо на моралните и законови норми". Твърди се също така, че при назначаване на членовете на секционните избирателни комисии на територията на община Сандански не било постигнато съгласие между членовете на ОИК за съставите на СИК.
След извършена проверка се установи, че като членове на ОИК жалбоподателите са членове на колективния орган. Жалбоподателите е можело да изразят особени мнения и да се позоват на тях.
Централната избирателна комисия намира, че жалбата се явява процесуално недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане поради следните съображения:
За да е допустимо обжалването на едно решение на общинска избирателна комисия следва за жалбоподателя да е налице правен интерес от подаването на жалба, което се явява необходима процесуална предпоставка за разглеждането й по същество. В настоящия случай в чл. 34, ал. 1 и следващите от Изборния кодекс е установен начина и процедурата по които се конституира състава на секционните избирателни комисии - след провеждане на консултации при кмета на общината и по писмено предложение на представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии и партиите и коалициите от партии, които имат членове в Европейския парламент, но не са парламентарно представени. Т.е. участници в тази процедура са само партиите и коалициите от партии, които могат да правят предложения за състава на СИК и съответно това предопределя и активната легитимация на страните, които имат правото да оспорват решението на ОИК, с което се назначават секционните избирателни комисии. В настоящия случай жалбоподателите, като членове на ОИК - Сандански, не са били страни в правоотношението по повод конституирането на СИК, съответно не са адресат на обжалваното решение и то по никакъв начин не засяга техните права и интереси, поради което не е налице и правен интерес от обжалването. Обстоятелството, че жалбоподателите са членове на самия колективен орган, който е взел обжалваните решения и против които те са гласували не обуславя наличието на правен интерес от обжалване. Това е така, защото спрямо жалбоподателите тези решения не произвеждат никакво действие и не засягат тяхната правна сфера.
Поради изложените съображения ЦИК намира, че жалбата срещу обжалваните решения на ОИК - Сандански, се явява недопустима, като подадена от лица, които не са легитимирани да обжалват, поради което и тя следва да бъде оставена без разглеждане.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № М-195 от 29.09.2011 г. от Валентина Костадинова Стойкова, Людмила Златинова, Мая Чучукова-Драмжиева и Павлина Караджова - членове на ОИК - Сандански, срещу решение № 150 от 26.09.2011 г. на ОИК - Сандански.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения