Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 102-МИ
София, 8 август 2011 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ЩИТ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ЩИТ", подписано от пълномощника Янко Щерьов Славчев, упълномощен от Асен Демирев Иванов представляващ партията и председател на националния съвет,  заведено под № 71 на 6 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 29.12.2008 г. по ф.д. № 819/2008 г. на СГС - ФО, 6 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии, в което партията е регистрирана с наименование "ЩИТ"; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 20.07.2011 г. от СГС - ФО, 6 състав, по ф. д. № 819/2008 г., от което е видно, че ПП "ЩИТ" се представлява от председателя на националния съвет, заместник председателя на националния съвет и главния секретар на партията заедно и поотделно; заверено от партията копие от стр. 1, стр. 159 и стр.160 на „Държавен вестник", бр. 10 от 06.02.2008 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; заверен от председателя на националната конференция, председателя на контролната комисия и протоколчика протокол - извлечение  от заседание на Националната конференция на ПП "ЩИТ", проведено на 09.07.2011 г. с взето решение на основание глава VІІ, чл.3, т.4 от устава за участие на партията в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и за регистрацията й в ЦИК, и в която са взели участие 59 (петдесет и девет) члена на партията определени за делегати от областните конференции и които са участвали в гласуването; образци от подписите на тримата представляващи заедно и поотделно партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-312 от 30.06.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2009 и 2010 г. в срока по чл. 34, ал. 4 от ЗПП; заверено от СГС копие на устава на политическата партия; удостоверение на основание чл. 19а от ЗПП от 20.07.2011 г., от което е видно, че протоколът от заседанието на Националната конференция на партията, проведена на 09.07.2011 г., е представен в СГС, издадено от СГС - ТО, 6 състав, по ф.д. № 819/2008 г.; удостоверение реф. № 270014 от 01.08.2011 г. от ТБ „УниКредитБулбанк" АД, клон „София - Централен", за банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; пълномощно, издадено от председателя на националния съвет Асен Демирев Иванов - един от представляващите партията в полза на Янко Щерьов Славчев, в което изрично се посочва правото да подаде заявление за регистрация пред ЦИК; списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 7525 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 и чл. 89 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „ЩИТ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения