Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1019-НС
София, 20 септември 2014 г.

ОТНОСНО: изменение на Решение № 885-НС от 9 септември 2014 г. на ЦИК за приемане на Методически указания по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 - 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ Методическите указания по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., приети с Решение № 885-НС от 9 септември 2014 г. на ЦИК, както следва:

І. В част ІІ „Предизборен ден":

1. В т. 10 наименованията на файловете се изменят така:

„- PRIL79 протокол за предаване и приемане на изборните книжа и материали (Приложение № 79-НС от изборните книжа);

- PRIL76 протокол за предаване и приемане на формуляр на списък за гласуване (Приложение № 76-НС от изборните книжа);

- AKT акт за оправомощаване на длъжностно лице;

Пример: 320100001_PRIL79.pdf".

2. Точка 12 се изменя така:

„12. Сканираните документи се изпращат, като:

- за СИК, разположени в дипломатическите или консулските представителства, се използва „Специализирана система за обмен на данни от гласуването в секционните избирателни комисии в чужбина", достъпна чрез защитените комуникационни канали. При технически проблем с работата или достъпа до специализираната система документите се изпращат по резервен начин за комуникация/чрез електронни съобщения до пощенския адрес на Временния комуникационен пост в ЦИК;

- за СИК, разположени извън дипломатическите или консулските представителства, се използват електронни съобщения до определен пощенски адрес на Временния комуникационен пост в ЦИК от специално създадения електронен адрес на съответната СИК в същия домейн.

При технически проблем с достъпа до основния домейн за всички СИК са предвидени пощенски кутии в резервен домейн."

ІІ. В част VІ „Изпращане на резултатите от гласуването":

1. Точка 3 със съдържание:

„3. Имената на файловете, съдържащи документите по т. 1, се озаглавяват, като се използва латинската азбука и се изписват по следния начин: трибуквен код на държавата съгласно стандарт „ISO 3166 Alpha-3", разделител „_"; деветцифрено число, представляващо номера на СИК, разделител „_" и трибуквен код, идентифициращ вида на документа.

За документите по т. 1 се използват следните съкращения:

- PRT - протокол на СИК;

- LST - списък за гласуване." се заличава.

2. Точка 5 се изменя така:

„5. Секционните избирателни комисии изпращат документите по т. 1, като:

- за СИК, разположени в дипломатическите или консулските представителства, се използва „Специализирана система за обмен на данни от гласуването в секционните избирателни комисии в чужбина", достъпна чрез защитените комуникационни канали. При технически проблем с работата или достъпа до специализираната система документите се изпращат по резервен начин за комуникация/чрез електронни съобщения до пощенския адрес на Временния комуникационен пост в ЦИК;

- за СИК, разположени извън дипломатическите или консулските представителства, се използват електронни съобщения до определен пощенски адрес на Временния комуникационен пост в ЦИК от специално създадения електронен адрес на съответната СИК в същия домейн.

При технически проблем с достъпа до основния домейн за всички СИК са предвидени пощенски кутии в резервен домейн."

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

885-НС/

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения