Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1018
София, 24 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: предоставяне на достъп до обществена информация

В Централната избирателна комисия е постъпило по електронната поща заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. № НС-29-40 от 19.11.2021 г., подадено от Д. Е. И., с адрес: …, тел. …, e-mail: ….

Заявителят иска да му бъде предоставена следната информация:

 1. Жалба номер НС-22-2421 от 26.07.2021 г. публикувана ли е в Електронния публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до ЦИК и решенията по тях, и ако не - по силата на какво решение на ЦИК не е била публикувана? Желая да ми бъде предоставено копие на това решение.
 2. На кой член на ЦИК е разпределена преписката по решението на Административен съд – София-град, номер 6329 от 03.11.2021 г. по мое дело срещу ЦИК номер 7645 от 2021 г.? Докладвано ли е това решение на заседание на ЦИК и ако да - на кое заседание (дата)?
 3. Има ли протокол от това заседание? Ако да - желая да ми бъде предоставено копие на този протокол.
 4. Какви мерки са предприети от ЦИК за изпълнение на горепосоченото решение на АССГ и кой служител е натоварен с тази задача?

В заявлението е посочено исканата информация да бъде предоставена по електронен път на адрес: … или, ако не е възможно – с писмо.

Централната избирателна комисия при преглед на подаденото заявление е установила, че подаденото заявление е съобразено със законовата разпоредба, регламентираща формата и начина за отправяне на искане за достъп до обществена информация, отговаря изцяло на изискванията и съдържа всички изискуеми реквизити, посочени в чл. 25 от ЗДОИ – искането съдържа трите имена на заявителя, описание на исканата информация, предпочитаната форма на предоставяне на достъп до същата и адреса за кореспонденция със заявителя.

Разпоредбата на чл. 2, ал. 1 ЗДОИ дефинира като обществена по смисъла на закона всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. Съгласно чл. 13, ал. 2 ЗДОИ достъпът до служебна обществена информация, каквато е поисканата по т. 2 и т. 4 от заявлението, може да бъде ограничен, когато тя е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации), каквито са по отношение на Решение № 1017-ЗДОИ от 24 ноември 2021 г. на ЦИК. Разпределението на преписките в ЦИК в настоящия случай няма самостоятелен характер, още повече че по исканото заявление вече има предоставен достъп до обществена информация.

По отношение на искането по т. 1 и т. 3 от заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. № НС-29-29 от 12.06.2021 г. информацията е публична. Същата е публикувана на интернет страницата на ЦИК.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 3, ал. 1, чл. 28, ал. 2, чл. 34, ал.1 и чл. 37, ал. 1, т.1 и от Закона за достъп до обществена информация, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА достъп до обществена информация, съхранявана в Централната избирателна комисия, на Д. Е. И., с адрес: …, тел. …, e-mail: … по заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. № НС-29-40 от 19.11.2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София-град, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • № 3002-МИ / 29.02.2024

  относно: временна замяна на секретар на ОИК – Варна, област Варна

 • всички решения