Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1014-НС
София, 20 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 1 (1-2) от 19.09.2014 г. от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА", подписано от представляващия Антоанета Димитрова Цонева, регистрирана с Решение на ЦИК № 774-НС от 22.08.2014 г. българска неправителствена организация, за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Антоанета Димитрова Цонева, представляващ сдружението в полза на 38 (тридесет и осем) лица - упълномощени представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 1 (1-2) от 19.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА".

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че всички лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 38 упълномощени представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Ралица Бориславова Увакова
2. Неда Асенова Генова
3. Михаил-Ернесто Санабрия Михайлов
4. Мария Димова Димова
5. Райчин Георгиев Рачев
6. Владимир Иванов Руменов
7. Андрей Младенов Дамянов
8. Диян Илиев Данков
9. Грек Петров Горанов
10 Татяна Тошева Кирилова
11. Елза Петрова Горанова
12. Снежина Валериева Славова
13. Таня Павлова Петкова
14. Величко Тодоров Величков
15. Ташко Николаев Кирилов
16. Замфир Христов Замфиров
17. Галя Миткова Цекова
18. Жанета Ангелова Методиева
19. Васил Романов Василев
20. Ангел Маринов Кочев
21. Цветомир Венелинов Ненов
22. Ралица Сашова Венкова
23. Анита Тодорова Маринова
24. Емилян Йосков Енчев
25. Йоана Кирилова Дечева
26. Йордан Богомилов Йорданов
27 Полина Атанасова Паунова
28. Виктор Стефанoв Лилов
29. Йордан Златев Йорданов
30. Емил Джауад Джасим
31. Владислав Петров Неделев
32. Давид Мартинов Наумов
33. Константин Петров Павлов
34. Христо Петров Николов
35. Багрян Силвенов Максимов
36. Силва Недялкова Милковска
37. Мария Венцеславова Тенчева
38. Мариана Ангелиева Терзийска

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения