Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1012-МИ
София, 9 септември 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, подписано от Корнелия Петрова Нинова – представляващ коалицията, заведено под № 5 на 5 септември 2019 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Решение за създаване на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, подписано от представляващия партия „Българска социалистическа партия“ – Корнелия Петрова Нинова, представляващия партия „Комунистическа партия на България“ – Александър Димитров Паунов, представляващия партия „Нова Зора“ – Минчо Мънчев Минчев, представляващия партия „Политически клуб „Екогласност“ – Емил Ценов Георгиев и от представляващия партия „Политически клуб „Тракия“ – Стефан Венелинов Начев.
 2. Удостоверение за актуално състояние на партия „Българска социалистическа партия“, издадено на 07.08.2019 г. от СГС –ТО, VІ-8 състав, по ф.д. № 1969/1990 г.
 3. Удостоверение за актуално състояние на партия „Комунистическа партия на България“, издадено на 26.08.2019 г. от СГС –ТО, VІ-8 състав, по ф.д. № 902/1997 г.
 4. Удостоверение за актуално състояние на партия „Нова Зора“, издадено на 20.08.2019 г. от СГС –ТО, VІ-8 състав, по ф.д. № 15936/1993 г.
 5. Удостоверение за актуално състояние на партия „Политически клуб „Екогласност“, издадено на 28.08.2019 г. от СГС –ТО, VІ-8 състав, по ф.д. № 2471/1990 г.
 6. Удостоверение за актуално състояние на партия „Политически клуб „Тракия“, издадено на 23.08.2019 г. от СГС –ТО, VІ-7 състав, по ф.д. № 886/2001 г.
 7. Образец от подписа на представляващия коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ Корнелия Петрова Нинова.
 8. Образци от подписите на представляващите съставните партии – 5 бр.
 9. Образци от печатите на съставните партии – 5 бр.
 10. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-532 от 28.08.2019 г. на партия „Българска социалистическа партия“ за внесени от партията финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.
 11. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-545 от 29.08.2019 г. на партия „Комунистическа партия на България“ за внесени от партията финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.
 12. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-507 от 22.08.2019 г. на партия „Нова Зора“ за внесени от партията финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.
 13. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-549 от 29.08.2019 г. на партия „Политически клуб „Екогласност“ за внесени от партията финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.
 14. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-526 от 26.08.2019 г. на партия „Политически клуб „Тракия“ за внесени от партията финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.
 15. Удостоверение от 04.09.2019 г., издадено от Банка ДСК за банковата сметка, която ще обслужва предизборната кампания на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.
 16. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.
 17. Списък от 10000 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината като БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

От протокол с вх. № МИ-04-03-24 от 8 септември 2019 г. на ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 706-МИ от 23 август 2019 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 140 и 141 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения