Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 101-МИ
София, 22 май 2021 г.

ОТНОСНО: допускане на партия „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 юни 2021 г.

Постъпило е заявление от партия „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, подписано от Владимир Димитров Николов – председател и представляващ партията, заведено под № 10 на 21 май 2021 г. в регистъра на партиите за участие в частичните избори за кмет на община Благоевград, област Благоевград, насрочени на 27 юни 2021 г.

Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е: ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“.

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 18.05.2021 г. от СГС, VІ-8 състав, по ф.д. № 114/2001 г.

2. Удостоверение № 48-00-711 от 20.05.2021 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 980-МИ от 05.09.2019 г. за участие в общите избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс и Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия за допускане на партия Партия на ЗЕЛЕНИТЕ за участие в частичните избори, насрочени на 27 юни 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“, чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА партия „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“ за участие в частичните избори за кмет на община Благоевград, област Благоевград, насрочени на 27 юни 2021 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП Партия на ЗЕЛЕНИТЕ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения