Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1007-МИ
София, 9 септември 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия „МОРЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „МОРЕ“, подписано от Благой Вангелов Филипов в качеството му на председател и представляващ партията, чрез пълномощника Светла Георгиева Каменова, заведено под № 7 на 3 септември 2019 г. в регистъра на партиите на ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 09.08.2019 г. от СГС – ФО, VI-14 състав, по ф.д. № 438/2008 г.;
 2. Образец от подписа на представляващия партията Благой Вангелов Филипов;
 3. Образец от печата на партията;
 4. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 2981 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител;
 5. Удостоверение № 48-00-479 от 08.08.2019 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.;
 6. Удостоверение изх. № 7-102 от 29.08.2019 г. на „Българо-американска кредитна банка“ АД, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;
 7. Имената и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания;
 8. Пълномощно в полза на Светла Георгиева Каменова да представлява партията пред ЦИК във връзка с регистрацията й за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., както и с правата да получи от ЦИК удостоверението за регистрация.
 9. 9. Препис извлечение от решение относно упълномощаване на лица за събиране на подписи от избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП “МОРЕ“.

От протокол с вх. № МИ-04-03-11 от 5 септември 2019 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „МОРЕ“ в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., не се установява наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „МОРЕ“, каквато е разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс.

В тази връзка са дадени указания на вносителя на заявлението за отстраняване на констатираните несъответствия, а именно наличие на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „МОРЕ“.

В изпълнение на указанията, на 7 септември 2019 г. представляващият партия „МОРЕ“ е представил допълнителен списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 264 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

От протокол с вх. № МИ-04-03-27 от 9 септември 2019 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на допълнителния списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „МОРЕ“ в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „МОРЕ“.

Налице са изискванията на чл. 133 от Изборния кодекс и Решение №706-МИ от 23.08.2019 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „МОРЕ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „МОРЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП МОРЕ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3497-МИ / 21.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Столична

 • № 3496-МИ / 21.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

 • № 3495-МИ / 21.06.2024

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

 • всички решения