Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1005-ПВР
София, 21 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на Dir.bg на резултати от допитвания на общественото мнение по повод новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021 г.

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал от Стефан Божидаров Манов, регистриран наблюдател от БСЧИГП – Пловдив – заместник-председател на Обществения съвет към ЦИК, с вх. № С-33/21.11.2021 г. с твърдения за публикуване на резултати на интернет страницата на Dir.bg от гласуването в изборния ден по повод новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г. в нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК.

Централната избирателна комисия извърши преглед на интернет страницата Dir.bg, при която установи, че на 21 ноември 2021 г. във времевия отрязък от 11:22 ч. до 15:45 ч. са публикувани няколко пъти резултати, според които контролните служби следят заведенията, в които се поръчва кафе и чай, както следва: в 11:22 ч. 58,2% поръчват генералско кафе, 41,8% професорски чай, а в 15:45 ч. – 64.5% поръчват генерално каже, а 34.3% професорски чай.

По този начин на читателите на сайта се показват междинните резултати за двамата кандидати за президент, за които се гласува на новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г., получени чрез допитване до избирателите за техния вот, след като същите напускат избирателните секции.

Предварителни данни от гласуването в изборния ден се получават чрез допитване до избирателите за техния вот, след като напуснат избирателната секция. Поради това Централната избирателна комисия приема, че в случая публикуваните резултати от гласуването в проценти в новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г., на интернет страницата на Dir.bg представляват именно резултати от допитвания до общественото мнение в изборния ден на 21 ноември 2021 г., независимо че са обозначени като установени резултати от контрола, извършван върху заведенията по отношение на генералското кафе и професорския чай.

Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК е налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение по повод на избори да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

Съгласно разпоредбата на чл. 475, ал. 1 ИК лицето, което е нарушило разпоредбата на чл. 205 ИК, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лева, респективно субект на административното нарушение може да бъде физическо или юридическо лице.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26, предложение последно във връзка с чл. 475, чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, за това, че на 21 ноември 2021 г. в 11.22 ч. е публикуван резултат от контролните служби, които следят заведенията: 58,2% поръчват генералско кафе, а 41,8% професорски чай, а в 15:45 ч. – 64.5% поръчват генерално каже, а 34.3% професорски чай, чрез които се визират междинните резултати от новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г., получени чрез допитване до избирателите за техния вот, след като напускат избирателните секции, извършено от „ДИР.БГ“ АД, с ЕИК 130243596, със седалище и адрес на управление гр. София, Столична община, район „Оборище“, пк 1000, бул. „Княз Александър Дондуков-Корсаков“ № 19, ет. 4, представлявано от Веска Георгиева Василева.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на „ДИР.БГ“ АД, с ЕИК 130243596, със седалище и адрес на управление гр. София, Столична община, район „Оборище“, пк 1000, бул. „Княз Александър Дондуков-Корсаков“ № 19, ет. 4, представлявано от Веска Георгиева Василева.

УКАЗВА на електронното издание на на „ДИР.БГ“ АД незабавно да премахне от интернет страницата Dir.bg публикуваните резултати от социологически проучвания от гласуването в деня на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения