Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1002-НС
София, 19 септември 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от Тодор Иванов Тодоров срещу решение № 58 от 16.09.2014 г. на РИК – Шумен

В Централната избирателна комисия е постъпила по електронната поща жалба от Тодор Иванов Тодоров, упълномощен представител на Коалиция „БСП лява България", срещу решение № 58 от 16.09.2014 г. на РИК - Шумен, заведена с вх. № НС-15-177 от 18.09.2014 г., и в оригинал на 19.09.2014 г. Жалбата е със съпроводително писмо с изх. № 10 от 18.09.2014 г. на РИК - Шумен. Към писмото са приложени: заверени копия на: протокол № 15 от 16.09.2014 г. на РИК - Шумен; решение № 58 от 16.09.2014 г. на РИК - Шумен; екземпляр на решение № 58 от 16.09.2014 г. на РИК - Шумен, който е поставен на общодостъпно място за обявяване решенията на РИК и който съдържа удостоверяване на коя дата и в колко часа решението е било обявено на таблото на РИК - Шумен; разпечатка от интернет страницата на РИК - Шумен, която съдържа публикувания екземпляр от обжалваното решение и данни за датата и часа на публикуването; жалба с вх. № 68/15.09.2014 г. от Тодор Иванов Тодоров, упълномощен представител на Коалиция „БСП лява България", с приложено пълномощно към нея - оригинал; пълномощно от представляващия коалицията от партии „БСП лява България" Михаил Райков Миков в полза на Тодор Иванов Тодоров.

В подадената жалба се съдържат оплаквания за неправилност и незаконосъобразност на оспорваното решение. Направено е искане за отмяната на решението и връщане на преписката на РИК - Шумен, за повторно разглеждане, както и налагане на предвиденото в закона административно наказание на нарушителя.

С депозираната жалба в РИК - Шумен, с вх. № 68/15.09.2014 г. Тодор Иванов Тодоров, упълномощен представител на коалиция „БСП лява България", посочва че е получен телефонен сигнал във връзка с кмета на община Нови пазар - Румен Панайотов, посещаващ работното си място, въпреки че е в отпуск поради участие в листата на Коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане), което от своя страна представлявало нарушение на чл. 104 ал. 1 от Изборния кодекс. Освен това се посочва, че публикуването на обръщение на г-н Панайотов в бр. 172 от 05.09.2014 г. на вестник „Шуменска заря" в качеството му на кмет на община Нови пазар във връзка с националния празник 6 септември също представлява нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс за агитационната кампания.

В жалбата с вх. № 88/18.09.2014 г. Тодор Иванов Тодоров изразява несъгласието си със стеснителното тълкуване от страна на РИК - Шумен, на разпоредбата на чл. 161 ал. 1 от Изборния кодекс, при което се приравнява „държавна служба" и държавен служител.

Жалбата е подадена на 18 септември 2014 г. по пощата, поради което като подадена в законния срок, е редовна. Разгледана по същество е неоснователна.

Посоченият телефонен сигнал е анонимен и не съставлява нарушение на разпоредбите на ИК. Цитираната от жалбоподателя разпоредба на чл. 104 ал. 1 от ИК регламентира съвършено различна хипотеза и не е свързана с правилата за провеждане на предизборна кампания. Относима в случая е разпоредбата на чл. 161 ал. 1 от ИК, съгласно която кандидат, който заема държавна служба, задължително ползва по свой избор неплатен или платен служебен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите. Кметът на общината не е държавен служител по смисъла на чл. 2 ал. 1 от Закона за държавния служител и правилно РИК - Шумен, приема, че г-н Румен Панайотов не заема държавна служба и за него не се отнася императивното изискване да ползва отпуск.

Действително Изборният кодекс предвижда забрана за предизборна агитация в държавни и общински учреждения в чл. 182, ал. 1 от ИК, което деяние е наказуемо по чл. 480, ал. 1 от ИК. Съгласно чл. 498 от ИК установяването на нарушенията, съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления се извършват по реда на ЗАНН. Към жалбата не са приложени доказателства за установяване на извършеното нарушение.

Предвид изложеното и на основание чл. 73 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Тодор Иванов Тодоров, упълномощен представител на Коалиция „БСП лява България", срещу решение № 58 от 16.09.2014 г. на РИК - Шумен.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения