Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1001-ПВР/НР
София, 9 септември 2019 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Кубрат, област Разград, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент и национален референдум през 2016 г.

Постъпило е писмо с вх. № МИ-14-12 от 03.09.2019 г. на Централната избирателна комисия от Алкин Неби – кмет на община Кубрат, област Разград, за разрешаване на достъп до запечатанo помещение № 1, намиращо се в партерния етаж на административната сграда на община Кубрат с адрес: гр. Кубрат, ул. „Княз Борис“ І“ № 1, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент  и национален референдум през 2016 г.

Достъпът до помещението е необходим във връзка с предаване на архива на ОИК с мандат 2015-2019 г. на общинската администрация съгласно Решение № 617-МИ на ЦИК от 15.08.2019 г.

Съгласно Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Решение № 617-МИ от 15.08.2019 г. и Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отварянето на запечатанo помещение № 1, намиращо се в партерния етаж на административната сграда на община Кубрат с адрес: гр. Кубрат, ул. „Княз Борис“ І“ № 1, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент  и национален референдум през 2016 г. за предаване на архива на ОИК с мандат 2015-2019 г. на общинската администрация.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 18 от Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета и за извършените действия да се съставят съответните протоколи. Помещението да се запечата по реда, определен в Решение № 243-ЕП от 02.05.2019 г. на ЦИК.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.


Зам.-председател: Таня Йосифова

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения