Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1001-НС
София, 19 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 10 (10-4) от 17.09.2014 г. от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", представлявано от Нели Генова Делгянска - председател на УС, чрез Валери Димитров Димитров, регистрирана с Решение на ЦИК № 874-НС от 6 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Нели Генова Делгянска - представляваща сдружението, в полза на Валери Димитров Димитров, пълномощно от представляващия сдружението Валери Димитров Димитров в полза на 206 (двеста и шест) лица - упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 10 (10-4) от 17.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 204 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Лицата Надежда Владкова Ангелова и Иван Константинов Иванов са с еднакъв единен граждански номер.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 197 упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1.      Николай Кирилов Тодоров
2.      Георги Колев Георгиев
3.      Гергана Бончева Бютюнева
4.      Катя Иванова Петрова
5.      Диан Атанасов Чавалинов
6.      Петя Георгиева Гюрджеклиева
7.      Татяна Петрова Митева
8.      Светлана Николаева Велкова
9.      Боян Господинов Белчев
10.   Десислава Маринова Косева
11.   Емил Генчев Минчев
12.   Галя Стоянова Димова
13.   Соня Димитрова Дончева
14.   Рая Владимирова Шопова
15.   Диана Димитрова Иванова
16.   Тихомир Иванов Иванов
17.   Веска Иванова Славова
18.   Николай Цветанов Георгиев
19.   Наньо Иванов Найденов
20.   Диана Колева Господинова
21.   Николай Запрянов Господинов
22.   Диана Иванова Дечева
23.   Бисер Петков Атанасов
24.   Мартин Петров Господинов
25.   Стойка Стоянова Атанасова
26.   Красимир Димитров Иванов
27.   Даниела Миткова Найденова
28.   Иванка Вълчева Харитонова
29.   Димитър Радев Димитров
30.   Пеньо Делчев Пенев
31.   Иванка Господинова Колева
32.   Стефанка Христакиева Колева
33.   Мария Христова Георгиева
34.   Радостин Веселинов Вълков
35.   Светлин Георгиев Вълков
36.   Антоанета Иванова Колева
37.   Донка Георгиева Христова
38.   Марин Цветанов Георгиев
39.   Даниела Недялкова Димова
40.   Иванка Пенева Семова
41.   Михаил Димитров Стамов
42.   Стоянка Стайнова Чонгарова
43.   Татяна Желязкова Данаилова
44.   Диана Рашева Тодорова
45.   Николина Генчева Колева
46.   Христена Костадинова Цветкова
47.   Йонка Желязкова Иванова
48.   Павлина Динкова Пашова
49.   Желязко Тенев Желязков
50.   Ивелина Иванова Димитрова
51.   Мария Николаева Гаджева
52.   Димитрина Недкова Динева
53.   Ана Ганкова Славова
54.   Марин Бинев Вълев
55.   Станимира Иванова Димитрова
56.   Валентина Пенчева Стефанова
57.   Мария Жекова Димитрова
58.   Златина Георгиева Златилова
59.   Христина Лалева Златилова
60.   Евгени Георгиев Недялков
61.   Златина Венкова Русева
62.   Татяна Христова Георгиева
63.   Златка Георгиева Петрова
64.   Александър Мохамед Немер
65.   Анна Петева Вълчева
66.   Мария Тодорова Турлакова
67.   Йоана Петкова Германова
68.   Стоянка Атанасова Радева
69.   Янка Димитрова Желязкова
70.   Боряна Стоянова Кочева
71.   Красимира Валентинова Колева
72.   Аврам Марков Марков
73.   Минчо Тенев Минчев
74.   Красимир Димов Марков
75.   Таня Георгиева Влайчева
76.   Златка Митева Нейчева
77.   Иван Янков Казлачев
78.   Мария Николова Кирилова
79.   Веселина Иванова Благоева
80.   Стефка Пейчева Стойнова
81.   Ваня Колева Георгиева
82.   Венета Николаева Николова
83.   Райна Кунева Димова
84.   Димо Георгиев Димов
85.   Деница Ангелова Георгиева
86.   Стефан Веселинов Томов
87.   Маргарита Стойкова Петрова
88.   Радостина Димова Димитрова
89.   Румяна Николаева Хаджиева
90.   Стивън Бранко Мацковски
91.   Радостин Пеев Тодоров
92.   Павлинка Пеева Тодорова
93.   Лиляна Пеева Тодорова
94.   Силвия Руменова Германова
95.   Надежда Георгиева Атанасова
96.   Господин Маринов Господинов
97.   Въльо Митков Митев
98.   Юлия Николова Гочева
99.   Надежда Стойчева Вълева
100.                     Слави Атанасов Симеонов
101.                     Мария Пенева Асенова
102.                     Христо Весков Колев
103.                     Йордан Желязков Богданов
104.                     Катя Кръстева Колева
105.                     Стефан Илиев Славов
106.                     Христо Георгиев Михалев
107.                     Станимир Костадинов Станчев
108.                     Дочка Христова Кирова
109.                     Ваня Маркова Друмева
110.                     Георги Манолов Георгиев
111.                     Димитър Пламенов Кирчев
112.                     Владимир Колев Аралов
113.                     Камелия Пешева Нанкова
114.                     Мария Нейкова Нанкова
115.                     Нина Добрева Гешева
116.                     Мария Господинова Делчева
117.                     Сашко Славов Славчев
118.                     Анна Хубенова Пеева
119.                     Марийка Русева Желязкова
120.                     Мария Тодорова Милкова
121.                     Тонка Ангелова Иванова
122.                     Звездомира Наскова Зафирова
123.                     Мария Тодорова Генчева
124.                     Виктория Милева Милкова
125.                     Николай Желев Атанасов
126.                     Адриана Георгиева Георгиева
127.                     Димитринка Стоилова Георгиева
128.                     Галина Димчева Георгиева
129.                     Елена Светлозарова Минкова-Иванова
130.                     Живко Георгиев Тодоров
131.                     Николина Костадинова Митева
132.                     Георги Тихомиров Христов
133.                     Светослав Дичев Дичев
134.                     Яна Кънчева Ленова - Димитрова
135.                     Цанко Желев Филипов
136.                     Минчо Велизаров Минчев
137.                     Росица Миленова Петкова
138.                     Господин Стоянов Господинов
139.                     Златомира Даниелова Вълкова
140.                     Румен Асенов Юлиянов
141.                     Савка Асенова Юлиянова
142.                     Боряна Дечева Нанева
143.                     Деница Николаева Найденова
144.                     Станка Иванова Стоянова
145.                     Цветелина Денчева Начева
146.                     Красимир Иванов Красимиров
147.                     Иван Красимиров Иванов
148.                     Бистра Стоянова Динкова
149.                     Иван Алексиев Иванов
150.                     Алекси Иванов Алексиев
151.                     Веселин Апостолов Веселинов
152.                     Михаил Димитров Михаилов
153.                     Костадин Стефанов Костадинов
154.                     Магдалена Димитрова Терзиева
155.                     Динко Пенков Вълев
156.                     Вяра Миткова Димитрова
157.                     Гергана Стоянова Димитрова
158.                     Маргарита Иванова Станчева
159.                     Радостин Миленов Михов
160.                     Иванка Димитрова Русева
161.                     Димитър Иванов Станчев
162.                     Кольо Енев Енев
163.                     Янко Христов Иванов
164.                     Александра Славова Славова
165.                     Петя Димитрова Георгиева
166.                     Ганка Димова Вълканова
167.                     Стефан Йорданов Атанасов
168.                     Митко Илиев Митев
169.                     Мариела Христова Христова
170.                     Илияна Ясенова Илиева
171.                     Елка Стефанова Дачева
172.                     Магда Райчева Георгиева
173.                     Таня Иванова Драгова
174.                     Георги Тончев Георгиев
175.                     Руска Койчева Иванова
176.                     Искра Евгениева Узкачева
177.                     Александра Стоянова Янкова
178.                     Милчо Дончев Славов
179.                     Йоана Веселинова Василева
180.                     Николай Красимиров Вълчев
181.                     Ралица Живкова Пенева
182.                     Деница Иванова Денева
183.                     Маргарита Друмева Мутафова
184.                     Йоан Христов Христов
185.                     Стойчо Иванов Стойчев
186.                     Елка Динкова Йочева
187.                     Радко Колев Радев
188.                     Рилета Димитрова Димитрова
189.                     Росица Милкова Николова
190.                     Антон Антонов Тенев
191.                     Мария Георгиева Ненова
192.                     Георги Николов Георгиев
193.                     Даниел Красимиров Костов
194.                     Марина Ангелова Маринова
195.                     Радка Дукова Дралчева
196.                     Гюлсевен Хасан Рашид
197.                     Мила Димова Коларова
198.                     Георги Димитров Митев
199.                     Светла Христова Димитрова
200.                     Цвета Крумова Панайотова
201.                     Христо Дончев Христов
202.                     Галя Колева Караиванова
203.                     Петко Георгиев Георгиев
204.                     Петя Василева Манева

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

    Име, презиме, фамилия  
1. Надежда Владкова Ангелова Повторен ЕГН в текущия списък
2. Иван Константинов Иванов Повторен ЕГН в текущия списък

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1023-НС/

Календар

Решения

  • № 1856-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1855-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Младежи за балканите“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1854-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения