Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1000-ПВР
София, 21 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод на новия избор за президент на 21 ноември 2021 г.

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал от Стефан Божидаров Манов, регистриран наблюдател от БСЧИГП – Пловдив – заместник-председател на Обществения съвет към ЦИК, с вх. № С-19/21.11.2021 г. с твърдения за публикуване на резултати на интернет страницата на 24 chasa.bg от гласуването в изборния ден по повод новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г. в нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК.

Централната избирателна комисия извърши преглед на интернет страницата на 24 chasa.bg, при която установи, че на 21 ноември 2021 г. в 10.53 ч. на същата е публикуван резултат от междинните резултати на „Най-търсените професии: 64% на летци, 36% на професори към 10.15 ч.“, като чрез най-търсените професии на летци и професори, се визират резултатите за двамата кандидати за президент, за които се гласува на 21 ноември 2021 г.

Предварителни данни от гласуването в изборния ден се получават чрез допитване до избирателите за техния вот, след като напуснат избирателната секция. Поради горното Централната избирателна комисия приема, че в случая публикуваните резултати от гласуването в проценти на кандидатите за президент, участващи в новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г. на интернет страницата на 24 chasa.bg представляват именно резултати от допитвания до общественото мнение в изборния ден по повод новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г., независимо че на интернет страницата са обозначени като най-търсените професии: летци и професори.

Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК е налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение по повод на избори да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

Съгласно разпоредбата на чл. 475, ал. 1 ИК лицето, което е нарушило разпоредбата на чл. 205 ИК, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лева, респективно субект на административното нарушение може да бъде физическо или юридическо лице.

На основание чл. 496, ал. 1 ИК актовете за нарушенията по чл. 480, ал. 2 ИК се съставят по решение на съответната избирателна комисия в тридневен срок от получаване на сигнала за нарушението. Съгласно чл. 496, ал. 2 ИК актовете за нарушение по чл. 496 ИК се съставят от председателя на Централната избирателна комисия в случаите, когато тя упражнява контрол съгласно кодекса.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 предложение последно във връзка с чл. 475, чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, за това, че на 21 ноември 2021 г. в 10.53 ч. на интернет страницата на 24 chasa.bg, са публикувани резултати от допитвания до общественото мнение, изразени в проценти под формата на най-търсените професии: „64% на летци, 36% на професори към 10.15 ч.“, чрез които се визират независимите кандидати на съответните инициативни комитети, издигнали кандидат за президент и вицепрезидент, участващи в новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г., извършено от „168 ЧАСА“ ЕООД, с ЕИК 831400025, със седалище и адрес на управление гр. София 1202,  Столична община, район „Оборище“, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 84, представлявано от Венелина Атанасова Гочева поотделно и заедно с Борислав Валентинов Зюмбюлев.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на „168 ЧАСА“ ЕООД, с ЕИК 831400025, със седалище и адрес на управление гр. София 1202,  Столична община, район „Оборище“, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 84, представлявано от Венелина Атанасова Гочева поотделно и заедно с Борислав Валентинов Зюмбюлев.

УКАЗВА на електронното издание на незабавно да премахне от интернет страницата 24 часа.bg публикуваните резултати от социологически проучвания от гласуването в деня на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 номеври 2021 г.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3081-МИ / 16.04.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Опака, област Търговище

  • № 3080-МИ / 16.04.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Кюстендил, област Кюстендил

  • № 3079-МИ / 16.04.2024

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на нови и частични избори за кметове и за общински съветници

  • всички решения