Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1000-МИ
София, 9 септември 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия ЕВРОРОМА за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия ЕВРОРОМА, подписано от Цветелин Цанов Кънчев, в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 14 на 5 септември 2019 г. в регистъра на партиите на ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявлението са приложени:

  1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 22.07.2019 г. от СГС – ФО, VI-7 състав, по ф.д. № 135/2001 г.;
  2. Образец от подписа на представляващия партията Цветелин Цанов Кънчев;
  3. Образец от печата на партията;
  4. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3589 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител;
  5. Удостоверение № 48-00-459 от 25.07.2019 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.;
  6. Удостоверение изх. № 110-184 от 22.07.2019 г. на Първа инвестиционна банка АД, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;
  7. Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП ЕВРОРОМА.

От протокол с вх. № МИ-04-03-23 от 8 септември 2019 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия ЕВРОРОМА в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия ЕВРОРОМА.

Налице са изискванията на чл. 133 от Изборния кодекс и Решение №706-МИ от 23.08.2019 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., за регистрация на политическа партия ЕВРОРОМА за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия ЕВРОРОМА за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ЕВРОРОМА.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Таня Йосифова

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения