Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 100-ЕП
София, 08.04.2014

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „КОД – Антония Първанова, Илияна Раева – ОБ, НДСВ, СДП“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е заявление от коалиция от партии „КОД - Антония Първанова, Илияна Раева - ОБ, НДСВ, СДП", подписано от Антония Стефанова Първанова, Илиана Райчева Сиракова и Тодор Иличов Барболов - представляващи коалицията, заведено под № 3 на 7 април 2014 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.
Към заявлението са приложени: решение за създаване на коалиция от политически партии „КОД - Антония Първанова, Илияна Раева - ОБ, НДСВ, СДП" от 02.04.2014 г., подписано от представляващите партия „Национално движение за стабилност и възход" (НДСВ), партия „Обединена България" (ОБ) и партия „Социалдемократическа партия" (СДП); удостоверение за актуално състояние на партия „НДСВ", издадено на 21.03.2014 г. от СГС по ф.д. № 3631/2002 г.; удостоверение за актуално състояние на партия „Обединена България", издадено на 25.03.2014 г. от СГС по ф.д. № 660/2013 г.; удостоверение за актуално състояние на партия „Социалдемократическа партия", издадено на 27.03.2014 г. от СГС по ф.д. № 10043/1992 г.; образци от подписите на представляващите партиите - 3 бр.; образци от печатите на партиите - 3 бр.; удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-257 от 27.03.2014 г. на партия „НДСВ" за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.; удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-300 от 01.04.2014 г. на партия „Обединена България" за внесен от партията финансов отчет за 2013 г.; удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-366 от 03.04.2014 г. на партия „Социалдемократическа партия" за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.; образец от подписите на представляващите коалицията; платежно нареждане от Банка ДСК от 04.04.2014 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК; банково удостоверение изх. № 243 от 04.04.2014 г. от „Банка ДСК" за новооткрита банкова сметка на името на партия „Национално движение за стабилност и възход" , която ще обслужва само предизборната кампания на коалиция „КОД - Антония Първанова, Илиана Раева - ОБ, НДСВ, СДП"; длъжностно лице - Мария Кирилова Николова, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията; пълномощно от представляващите коалиция „КОД - Антония Първанова, Илиана Раева - ОБ, НДСВ, СДП" в полза на Гинка Христова Славчева с пълномощия да внесе документите за регистрация в Централната избирателна комисия; списък от 5092 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината като коалиция КОД - Антония Първанова, Илияна Раева - ОБ, НДСВ, СДП.
От протокол с вх. № ЕП-04-03-10 от 08.04.2014 г. на ЦИК от ГД „ГРАО" в МРР за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „КОД - Антония Първанова, Илияна Раева - ОБ, НДСВ, СДП" в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „КОД - Антония Първанова, Илияна Раева - ОБ, НДСВ, СДП".
Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 35-ЕП от 31 март 2014 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите членове на Европейския парламент от Република България, за регистрация на коалиция „КОД - Антония Първанова, Илияна Раева - ОБ, НДСВ, СДП".
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 140 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА коалиция „КОД - Антония Първанова, Илияна Раева - ОБ, НДСВ, СДП" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.
Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: Коалиция КОД - Антония Първанова, Илияна Раева - ОБ, НДСВ, СДП.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на

Свързани решения:

187-ЕП/

Календар

Решения

  • № 1165-МИ / 20.09.2019

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на Мано Иванов Манов като независим кандидат в изборите за кмет на кметство с. Климент, община Карлово, срещу Решение № МИ-83 от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, област Пловдив

  • № 1164-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1156-МИ от 20 септември 2019 г. на ЦИК, относно жалба срещу Решение № 45-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК - Етрополе

  • № 1163-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1151-МИ от 19 септември 2019 г. на ЦИК, относно промяна в състава на ОИК – Ковачевци, област Перник

  • всички решения