Chairperson

 1. Stefka Stoeva

Vice-charpersons

 1. Kristina Tsankova-Stefanova
 2. Silva Dyukendzhieva
 3. Tania Iossifova

Secretary

 1. Sevinch Solakova

Members

 1. Alexander Andreev
 2. Boitcho Arnaudov
 3. Georgi Bahanov
 4. Emil Voynov
 5. Dimitar Dimitrov
 6. Erhan Chaushev
 7. Ivaylo Ivkov
 8. Yordanka Gancheva
 9. Katya Ivanova
 10. Mariya Boykinova
 11. Miroslav Dzherov
 12. Nikolay Nikolov
 13. Silviya  Stoitcheva
 14. Tania Tzaneva
 15. Tsvetanka Georgieva