Central Election Commission Phone contacts
Chairperson
1. Kameliya Neykova  
  Chairperson office +359 2 987 92 42
Vice-charpersons
2. Dimitar Dimitrov +359 889 904 324
3. Emil Voynov +359 889 114 346
4. Rositsa Mateva +359 887 902 918
5. Tsvetozar Tomov +359 889 901 400
Secretary
6. Sevintch Solakova +359 888 105 539
Members
7. Georgi Bahanov +359 888 155 287
8. Elka Stoyanova +359 887 970 210
9. Erhan Chaushev +359 882 520 135
10. Yordanka Gancheva +359 889 608 531
11. Krasimir Tsipov +359 885 710 301
12. Gergana Stoyanova +359 885 616 903
13. Ljubomir Georgiev +359 889 513 505
14. Silviya Stoitcheva +359 889 149 302
15. Tsvetanka Georgieva +359 889 350 104