Секционният протокол е в три идентични екземпляра, изработен на трипластова индигирана хартия и е защитен с полиграфическа защита.

ЛИСТ 1

П Р О Т О К О Л

на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

в която е гласувано с хартиени бюлетини за избиране на общински съветници

община …………………, населено място ………………….…………

кметство ….….………, административен район ……….………….……

изборен район …… – ………………………………..………...

държава …………………, населено място ………………….…………

Днес, ………………….г., в ……………..…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА

КОМИСИЯ в състав:

Председател: …………………………………………………..……..………

Заместник-председател: …………………………………………………......

Секретар: ………………………………………………………………....…

Членове: 1. …………………..……………………………………………….

2. .………..………………..………………………………………..

3. .………..………………..………………………………………..

4. .………..………………..………………………………………..

5. .………..………………..………………………………………..

6. .………..………………..………………………………………..

(вписват се имената на членовете на СИК)

на основание чл. 432, 434, 440 и 441 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за установяване на резултатите от гласуване в секцията за народни представители. Изборът започна в ……… часа на ............................... г. и завърши в ……… часа.

При отварянето на избирателната кутия и при установяването на резултатите от гласуването присъстваха следните лица, извън членовете на СИК: ………………………………………………………................................…………………….………... ………………………………………………….....……...............……………………............…………

(посочват се имената им и качеството, в което присъстват)

ЧАСТ І

Попълва се преди отваряне на избирателната кутия
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

A. Брой на получените бюлетини по реда на чл. 215 ИК

(впишете числото по т. 3.1 от протокола за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК за гласуване извън страната)

.............................................................................................................................................................

(с думи)

(с цифри)

1. Брой на избирателите в избирателния списък при предаването му на СИК (сумата от числата по букви „а“ и „б“ от тази точка)

...................................................................................................................................................................

(с думи)

(с цифри)

a) Избирателен списък – част І

...................................................................................................................................................................

(с думи)

(с цифри)

б) Избирателен списък – част ІІ

...................................................................................................................................................................

(с думи)

(с цифри)

Впишете числата по т. 4 от протокола за предаване и приемане на избирателния списък – част І и част ІІ

2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница (под чертата) на избирателния списък в изборния ден

...................................................................................................................................................................

(с думи)

(с цифри)

3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите в допълнителната страница (под чертата)

...................................................................................................................................................................

(с думи)

(с цифри)

КОНТРОЛА: числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5 и да е по-малко или равно на сумата от числата по т. 1 и т. 2.

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК И ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ:

4. Бюлетини извън избирателната кутия

a) брой на неизползваните бюлетини

...................................................................................................................................................................

(с думи)

(с цифри)

б) общ брой на недействителните хартиени бюлетини по чл. 227, 228 и чл. 427, ал. 6, сгрешените бюлетини и унищожените от СИК бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени механично при откъсване от кочана)

...................................................................................................................................................................

(с думи)

(с цифри)

ЧАСТ ІІ

Попълва се след попълване на част І и отстраняване на всички вещи и книжа от масата, с изключение на черновата от протокола и след последователно отваряне на избирателните кутии

9 Общ брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети

.............................................................................................................................................................

(с думи)

(с цифри)

Б. Брой протоколи на СИК по реда на чл. 438, ал. 3 ИК с описани спорове за действителността или недействителността на гласовете, взетите решения и възраженията на членове на комисията по тях:

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… (отбелязва се броят на протоколите, основанието за недействителност, по което са споровете, взетото решение и има ли особени мнения. Протоколите по чл. 438, ал. 3 ИК, както и текстовете на особените мнения се прилагат и са неразделна част от протокола на СИК) След откриване на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването в СИК постъпиха следните заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… (посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението, и взето ли е решение от СИК) Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по тях, представляващи неразделна част от този протокол: ……………………………………… (с думи) ………………………………………… (с цифри)


Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка:


……………………………………………………………………………………………………………..........................................................
……………………………………………………………………………………………………………..........................................................

(ако е унищожен сгрешен протокол и е получен нов протокол по реда на чл. 438, ал. 3 ИК, това обстоятелство също задължително се описва по-горе)


Брой на поправките, извършени преди обявяването на протокола и заверени на съответните места с означението „поправка“ и с подписите на всички членове на СИК:

………………………………………
(с думи)
………………………………………
(с цифри)

Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на …................... г.

Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра.

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..…….

ЧЛЕНОВЕ:   

1. ……………………………………….……

2. ……………………………………….……

3. ……………………………………….……

СЕКРЕТАР: ……………….……………..........4. ……………………………………….……

5. ……………………………………….……

6. ……………………………………….……


Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се номерира. На всяка страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният номер на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на протокола.