Приложение № 86-НС-чм

Секционният протокол е в три идентични екземпляра, изработен на трипластова индигирана хартия и е защитен с полиграфическа защита.

 

 

ЛИСТ 1

 

П Р О Т О К О Л

на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в която е гласувано със специализирани устройства за машинно гласуване

за избиране на народни представители

 

държава …………………, населено място ………………….…………

 

Днес, ………………….г., в ……………..…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в състав:

Председател: …………………………………………………..……..………

Заместник-председател: …………………………………………………......

Секретар:   ………………………………………………………………....…

Членове: 1. ……………………………………………………………………    

                2. .………..………………..………………………………………..

                 3. …………………..……………………………………………….   

                4. ……………………………........................................................ 

                 5. …………………..……………………………………………….    

                6. ……………………………........................................................ 

(вписват се имената на членовете на СИК)

 

на основание чл. 273, 275, 281 и 282 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за установяване на резултатите от гласуване в секцията за народни представители.

Изборът започна в ……… часа на ............................... г. и завърши в ……… часа.

 

При установяването на резултатите от гласуването присъстваха следните лица, извън членовете на СИК:

………………………………………………………................................…………………….………...

………………………………………………….....……...............……………………............…………

(посочват се имената им и качеството, в което присъстват)

 

 

ЧАСТ І

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

 

А. Брой на получените бюлетини по реда на чл. 215 ИК (впишете числото по т. 4-НС от протокола за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК за гласуване извън страната)

…………………………………………………………………

(с думи)

 

 

 


(с цифри)

 

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК:

 

1. Брой на избирателите в списъка за гласуване извън страната при предаването му на СИК

 …………………………………….............................................

(с думи)

 

 


(с цифри)

Впишете числото по т. 1 от протокола за предаване и приемане на списъка за гласуване извън страната

2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница (под чертата) на избирателния списък в изборния ден

…………………………………….............................................

(с думи)

 

 


(с цифри)

3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в списъка за гласуване извън страната, включително и подписите в допълнителната страница (под чертата)

…………………………………………………………………

(с думи)

 

 

 


(с цифри)

КОНТРОЛА: числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5 и да е по-малко или равно на сумата от числата по т. 1 и т. 2.

 

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК:

 

4а. Брой на неизползваните бюлетини

…………………………………………………………………

(с думи)

 


(с цифри)

4б. Брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени механично при откъсване от кочана)

…………………………………………………………………

(с думи)

 

 

 


(с цифри)

Бюлетините по т. 4, букви „а“ и „б“ опаковайте в отделни пакети и ги надпишете!

 

 

ЧАСТ ІІ

 

5. Брой на потвърдените гласове от машинното гласуване

………………………………………………………………………..

(с думи)

 


(с цифри)

 

След откриване на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването в СИК постъпиха следните заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................

(посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението, и взето ли е решение от СИК.)

 

Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по тях, представляващи неразделна част от този протокол:

………………………………………

(с думи)

…………………………………………

(с цифри)

 

Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(ако е унищожен сгрешен протокол и е получен нов протокол по реда на чл. 274, ал. 2 ИК, това обстоятелство също задължително се описва по-горе)

 

Брой на поправките, извършени преди обявяването на протокола и заверени на съответните места с означението “поправка” и с подписите на всички членове на СИК:

………………………………………

(с думи)

…………………………………………

(с цифри)

 

Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на …................... г.

 

Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра.

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..…….

ЧЛЕНОВЕ:

СЕКРЕТАР: ……………….……………..........

1. ……………………………………….……

4. ……………………………………….……....

2. ……………………………………….……

5. …………………………….……………........

3. ……………………………………….……..............

6. …………………………….……………........................

 

 

При определяне на изборните резултати СИК трябва задължително да провери дали са спазени следните условия:

1. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5 и да е по-малко или равно на сумата от числата по т. 1 и т. 2.

 

Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се номерира. На всяка страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният номер на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на протокола.