Приложение № 85-НС-чх

Секционният протокол е в три идентични екземпляра, изработен на трипластова индигирана хартия и е защитен с полиграфическа защита.

 

ЛИСТ 1

 

П Р О Т О К О Л

на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в която е гласувано с хартиени бюлетини

за избиране на народни представители

 

държава …………………, населено място ………………….…………

 

Днес, ………………….г., в ……………..…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в състав:

Председател: …………………………………………………..……..………

Заместник-председател: …………………………………………………......

Секретар:   ………………………………………………………………....…

Членове: 1. ……………………………………………………………………    

                2. .………..………………..………………………………………..

                 3. …………………..……………………………………………….   

                4. ……………………………........................................................ 

                 5. …………………..……………………………………………….    

                6. ……………………………........................................................ 

(вписват се имената на членовете на СИК)

 

на основание чл. 273, 275, 281 и 282 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за установяване на резултатите от гласуване в секцията за народни представители.

Изборът започна в ……… часа на ............................... г. и завърши в ……… часа.

 

При отварянето на избирателната кутия и при установяването на резултатите от гласуването присъстваха следните лица, извън членовете на СИК:

………………………………………………………................................…………………….………...

………………………………………………….....……...............……………………............…………

(посочват се имената им и качеството, в което присъстват)

 

 

ЧАСТ І

Попълва се преди отваряне на избирателната кутия

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

 

А. Брой на получените бюлетини по реда на чл. 215 ИК (впишете числото по т. 4-НС от протокола за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК за гласуване извън страната)

…………………………………………………………………

(с думи)

 

 

 


(с цифри)

 

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК:

 

1. Брой на избирателите в списъка за гласуване извън страната при предаването му на СИК

 …………………………………….............................................

(с думи)

 

 


(с цифри)

Впишете числото по т. 1 от протокола за предаване и приемане на списъка за гласуване извън страната

2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница (под чертата) на избирателния списък в изборния ден

…………………………………….............................................

(с думи)

 

 


(с цифри)

3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в списъка за гласуване извън страната, включително и подписите в допълнителната страница (под чертата)

…………………………………………………………………

(с думи)

 

 

 


(с цифри)

КОНТРОЛА: числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5 и да е по-малко или равно на сумата от числата по т. 1 и т. 2.

 

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК И ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ:

 

4. Бюлетини извън избирателната кутия

 

а) брой на неизползваните бюлетини

…………………………………………………………………

(с думи)

 


(с цифри)

б) общ брой на недействителните бюлетини по чл. 227, 228 и чл. 265, ал. 5, сгрешените бюлетини и унищожените от СИК бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени механично при откъсване от кочана)

…………………………………………………………………

(с думи)

 

 

 

 

 


(с цифри)

Бюлетините по т. 4, букви „а“ и „б“ опаковайте в отделни пакети и ги надпишете!

 

 

ЧАСТ ІІ

 

Попълва се след попълване на част І и отстраняване на всички вещи и книжа от масата, с изключение на черновата от протокола и след отваряне на избирателната кутия

 

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ, СИК УСТАНОВИ:

 

5. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини …………………………………………………………………

(с думи)

 


(с цифри)

КОНТРОЛА: числото по буква „А“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 4 и числото по т. 5.

6. Брой на намерените в избирателната кутия недействителни гласове (бюлетини) – броят на недействителните бюлетини е равен на броя на бюлетините, които не са по установен образец за гласуване извън страната; в които има вписани специални символи, като букви, цифри или други знаци; не съдържат два печата на съответната СИК; вотът на избирателя не е отбелязан със знак „Х“ или „V“ и с химикал, пишещ със син цвят; отразеният вот на избирателя не може да бъде установен еднозначно, тъй като знакът „Х“ или „V“ е поставен в квадратчетата за две или повече кандидатски листи или засяга повече от едно квадратче за гласуване; не е отразен вот в нито едно от квадратчетата със знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят (празни бюлетини).

………………………………………………………………………..

(с думи)

 

 

 

 

 

 


(с цифри)

7. Общ брой на намерените в избирателната кутия действителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2)

………………………………………………………………………..

(с думи)

7.1. Брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети

………………………………………………………………………..

(с думи)

7.2. Брой на действителните гласове с отбелязан вот в квадратчето „Не подкрепям никого“

………………………………………………………………………..

(с думи)

 

 


(с цифри)

 

 


(с цифри)

 

 


(с цифри)

КОНТРОЛИ: - числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7;

                          - числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2.

 

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция/ имената на независимия кандидат

Действителни гласове

1.

Движение за права и свободи – ДПС


(с цифри)

2.

БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ


(с цифри)

3.

БНО


(с цифри)

4.

ПП Национално движение Единство


(с цифри)

5.

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ


(с цифри)

6.

Коалиция Справедлива България


(с цифри)

7.

ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ


(с цифри)

8.

НФСБ


(с цифри)

9.

Продължаваме Промяната


(с цифри)

10.

МИР


(с цифри)

11.

КОД /Консервативно Обединение на Десницата/


(с цифри)

12.

БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА


(с цифри)

13.

ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ


(с цифри)

14.

ВЪЗРАЖДАНЕ


(с цифри)

15.

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД


(с цифри)

16.

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД


(с цифри)

17.

ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ


(с цифри)

18.

ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ


(с цифри)

19.

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД


(с цифри)

20.

ПП ГЛАС НАРОДЕН


(с цифри)

21.

ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ


(с цифри)

22.

ПРАВОТО


(с цифри)

23.

НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА


(с цифри)

24.

ГЕРБ-СДС


(с цифри)

25.

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)


(с цифри)

26.

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА


(с цифри)

27.

АТАКА


(с цифри)

28.

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ


(с цифри)

29.

РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО


(с цифри)

 

Сумирайте числата по т. 8 и получената сума впишете в т. 7.1.

КОНТРОЛА: числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8.

 

Б. Брой протоколи на СИК по реда на чл. 279, ал. 3 ИК с описани спорове за действителността или недействителността на гласовете, взетите решения и възраженията на членове на комисията по тях:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................

(отбелязва се броят на протоколите, основанието за недействителност, по което са споровете, взетото решение и има ли особени мнения. Протоколите по чл. 279, ал. 3 ИК, както и текстовете на особените мнения се прилагат и са неразделна част от протокола на СИК)

 

След откриване на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването в СИК постъпиха следните заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................

(посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението, и взето ли е решение от СИК.)

 

Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по тях, представляващи неразделна част от този протокол:

………………………………………

(с думи)

…………………………………………

(с цифри)

 

Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(ако е унищожен сгрешен протокол и е получен нов протокол по реда на чл. 274, ал. 2 ИК, това обстоятелство също задължително се описва по-горе)

 

Брой на поправките, извършени преди обявяването на протокола и заверени на съответните места с означението “поправка” и с подписите на всички членове на СИК:

………………………………………

(с думи)

…………………………………………

(с цифри)

 

Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на …................... г.

 

Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра.

 

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..…….

ЧЛЕНОВЕ:

СЕКРЕТАР: ……………….……………..........

1. ……………………………………….……

4. ……………………………………….……....

2. ……………………………………….……

5. …………………………….……………........

3. ……………………………………….……..............

6. …………………………….……………........................

 

 

При определяне на изборните резултати СИК трябва задължително да провери дали са спазени следните условия:

1. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5 и да е по-малко или равно на сумата от числата по т. 1 и т. 2.

2. Числото по буква „А“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 4 и числото по т. 5.

3. Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7.

4. Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2.

5. Числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8.

 

Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се номерира. На всяка страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният номер на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на протокола.