Приложение № 84-НС-кр

Секционният протокол е в три идентични екземпляра, изработен на трипластова индигирана хартия и е защитен с полиграфическа защита.

 

 

П Р О Т О К О Л

на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за преброяване на контролните разписки

от машина за гласуване с идентификационен № ..........................................:

€ когато е преустановено машинното гласуване в случаите по чл. 269 ИК, като в този случай настоящият протокол е неразделна част от Приложение № 110-НС-хм;

€ когато не е гласувано с хартиени бюлетини, но техническото устройство за гласуване е преустановило работа или не е разпечатало протокол от машинното гласуване, като в този случай настоящият протокол е неразделна част от Приложение № 109-НС-м;

€ когато данните от записващото техническо устройство не са разчетени в изчислителния пункт на РИК, като в този случай настоящият протокол е неразделна част от Приложение № 109-НС-м;

€ когато е извършено преброяване на контролните разписки по решение на ЦИК

за избиране на народни представители

 

община …………………, населено място ………………….…………

кметство ….….………, административен район ……….………….……

изборен район …… - ………………………………..………...

 

Днес, ………………….г., в ……………..…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в състав:

Председател: …………………………………………………..……..………

Заместник-председател: …………………………………………………......

Секретар:   ………………………………………………………………....…

Членове: 1. ……………………………………………………………………    

                2. .………..………………..………………………………………..

                 3. …………………..……………………………………………….   

                4. ……………………………........................................................ 

                 5. …………………..……………………………………………….    

                6. ……………………………........................................................ 

(вписват се имената на членовете на СИК)

 

констатира, че техническото устройство за гласуване преустанови работа в .......... часа/не разпечата протокол от машинното гласуване, след което извърши преброяване на контролните разписки и състави този протокол за установяване на резултатите от машинното гласуване.

 

1. Брой на контролните разписки от машинното гласуване …………………………………………………………………

(с думи)

 


(с цифри)

2. Брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети …………………………………………………………………

(с думи)

 

 


(с цифри)

3. Брой на действителните гласове с отбелязан вот „Не подкрепям никого“

………………………………………………………………………..

(с думи)

 


(с цифри)

КОНТРОЛА: числото по т. 1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 2 и т. 3.

 

4. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

 

Наименование на партия/коалиция/ имената на независимия кандидат

Действителни гласове

1.

……………………………………….

(наименование на партия/коалиция)


(с цифри)

2.

……………………………………….

(наименование на партия/коалиция)


(с цифри)

3

............................................- независим

(имената на независимия кандидат)


(с цифри)

КОНТРОЛА: числото по т. 2 трябва да е равно на сумата от числата по т. 4.

 

5. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ

 

Наименование на

партия/коалиция

Брой отбелязани предпочитания (преференции) за всеки кандидат на партия/коалиция

1.

………………………

(наименование на партия/ коалиция)

101

 102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

без префе

ренции

2.

………………………

(наименование на партия/ коалиция)

101

 102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

без префе

ренции

3.

………………………

(наименование на партия/ коалиция)

101

 102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

без префе

ренции

КОНТРОЛА: за всяка партия и коалиция числото по т. 4 трябва да е равно на сумата от числата по т. 5, включително числото под надписа „без преференции“.

 

Броят на предпочитанията (преференциите) за всеки кандидат се вписва с цифри в клетката (правоъгълника) под колонката със съответния номер на кандидата от листата на партията/коалицията.

Броят на гласовете за партията/коалицията без отбелязано предпочитание (преференция) се вписва с цифри в клетката (правоъгълника) под надписа „без преференции“.

 

Брой на извършените поправки в протокола и заверени на съответните места с означението “поправка” и с подписите на всички членове на СИК:

………………………………………

(с думи)

…………………………………………

(с цифри)

 

Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на …................... г.

 

Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра.

 

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..…….

ЧЛЕНОВЕ:

СЕКРЕТАР: ……………….……………..........

1. ……………………………………….……

4. ……………………………………….……....

2. ……………………………………….……

5. …………………………….……………........

3. ……………………………………….……..............

6. …………………………….……………........................

 

 

При определяне на изборните резултати СИК трябва задължително да провери дали са спазени следните условия:

1. Числото по т. 1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 2 и т. 3.

2. Числото по т. 2 трябва да е равно на сумата от числата по т. 4.

3. За всяка партия и коалиция числото по т. 4 трябва да е равно на сумата от числата по т. 5, включително числото под надписа „без преференции“.

 

Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се номерира. На всяка страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният номер на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на протокола.