В избирателна секция при произвеждане на избори за народни представители извън страната са получени 1000 броя бюлетини. В избирателния списък са вписани 118 избиратели, а в изборния ден в допълнителната страница (под чертата) на избирателния списък са дописани още 428 избиратели.

В изборния ден са гласували 539 избиратели, които са се подписали в избирателния списък и в допълнителната страница към него.

Една бюлетина е използвана като образец на таблото пред изборното помещение. Две бюлетини са обявени за недействителни, тъй като избирателите са показали вота си след гласуването. Има и 3 сгрешени бюлетини.

В избирателната кутия са намерени 539 бюлетин, като в 4 от бюлетините няма отбелязвания, в една от бюлетините е отбелязан вот с черен химикал, в една от бюлетините има написан текст, а една бюлетина е зачертана.

В 21 бюлетини има отбелязване „Не подкрепям никого“.

1. За партия № 1 са подадени 154 действителни гласове.

2. За партия № 2 са подадени 6 действителни гласове.

3. За коалиция № 3 са подадени 184 действителни гласове.

4. За коалиция № 4 са подадени 57 действителни гласове.

5. За партия № 5 са подадени 110 действителни гласове.

Въз основа на тези данни попълнете правилно примерния протокол на СИК.

Приложение № 97-НС-ч

Секционният протокол е в три идентични екземпляра, изработен на трипластова индигирана хартия и е защитен с полиграфическа защита.

 

ЛИСТ 1

 

П Р О Т О К О Л

на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за избиране на народни представители

 

държава …………………, населено място ………………….…………

 

 

Днес, ………………….г., в ……………..…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в състав:

Председател: …………………………………………………..……..………

Заместник-председател: …………………………………………………......

Секретар:   ………………………………………………………………....…

Членове: 1. ……………………………     2. .………..………………..……..

                 3. …………………..………..     4. ……………………………....... 

                 5. …………………..………..     6. ……………………………....... 

(вписват се имената на членовете на СИК)

 

на основание чл. 273, 275, 281, 282 и чл. 286, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за установяване на резултатите от гласуване в секцията за народни представители.

Изборът започна в ……… часа на ............................... г. и завърши в ……… часа.

 

При отварянето на избирателната кутия и при установяването на резултатите от гласуването присъстваха следните лица:

………………………………………………………................................…………………….………...

………………………………………………….....……...............……………………............…………

(посочват се имената им и качеството, в което присъстват)

 

 

ЧАСТ І

Попълва се преди отваряне на избирателната кутия

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

 

А. Брой на получените бюлетините по реда на чл. 215 ИК (впишете числото по т. 3 от протокола за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК за гласуване извън страната)

…………………………………………………………………

(с думи)

 

 

 

(с цифри)

 

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК:

1. Брой на избирателите в списъка за гласуване извън страната при предаването му на СИК, включително и вписаните в допълнителната страница (под чертата) на списъка в изборния ден

 …………………………………….............................................

(с думи)

 

 

 

 

(с цифри)

Към числото по т. 1 от протокола за предаване и приемане на списъка за гласуване извън страната прибавете броя на избирателите, вписани в допълнителната страница на списъка в изборния ден

2. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в списъка за гласуване извън страната, включително и подписите в допълнителната страница (под чертата)

…………………………………………………………………

(с думи)

 

 

 

(с цифри)

КОНТРОЛА: числото по т. 2 трябва да е равно на числото по т. 4 и да е по-малко или равно на числото по т. 1.

 

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ:

 

3. Общ брой на недействителните бюлетини по чл. 227, 228 и чл. 265, ал. 5, сгрешените бюлетини и унищожените от СИК бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени механично при откъсване от кочана)

…………………………………………………………………

(с думи)

 

 

 

 

 

(с цифри

Бюлетините по т. 3 опаковайте в отделен пакет и го надпишете!

 

 

ЧАСТ ІІ

 

Попълва се след попълване на част І и отстраняване на всички вещи и книжа от масата, с изключение на черновата от протокола и след отваряне на избирателната кутия

 

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ, СИК УСТАНОВИ:

4. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини …………………………………………………………………

(с думи)

 

(с цифри)

5. Брой на намерените в избирателната кутия недействителни гласове (бюлетини) – броят на недействителните бюлетини е равен на броя на бюлетините, които не са по установения образец за гласуване в чужбина; в които има вписани специални символи, като букви, цифри или други знаци; не съдържат два печата на съответната СИК; вотът на избирателя не е отбелязан със знак „Х“ или „V“ и с химикал, пишещ със син цвят; отразеният вот на избирателя не може да бъде установен еднозначно, тъй като знакът „Х“ или „V“ е поставен в квадратчетата за две или повече кандидатски листи или засяга повече от едно квадратче за гласуване; не е отразен вот в нито едно от квадратчетата със знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят (празни бюлетини).

………………………………………………………………………..

(с думи)

 

 

 

 

 

 

(с цифри)

6. Общ брой на намерените в избирателната кутия действителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 6.1 и т. 6.2)

………………………………………………………………………..

(с думи)

6.1. Брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии и коалиции

………………………………………………………………………..

(с думи)

6.2. Брой на действителните гласове с отбелязан вот в квадратчето „Не подкрепям никого“

………………………………………………………………………..

(с думи)

 

 

(с цифри)

 

 

(с цифри)

 

 

(с цифри)

КОНТРОЛИ: - числото по т. 4 трябва да е равно на сумата от числата по т. 5 и т. 6;

                          - числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6.1 и т. 6.2.

 

 

 

 

7. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

 

Наименование на партия/коалиция

Действителни гласове

1.

Партия 1

(наименование на партия/коалиция)

 


(с цифри)

2.

Партия 2

(наименование на партия/коалиция)

 


(с цифри)

3.

Коалиция 3

(наименование на партия/коалиция)

 


(с цифри)

4.

Коалиция 4

(наименование на партия/коалиция)

 


(с цифри)

5.

Партия 5

(наименование на партия/коалиция)

 


(с цифри)

 

 

 

7.1.

Общ брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии и коалиции (сумата от числата по т. 7)

 


(с цифри)

КОНТРОЛА: числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 и да е равно на числото по т. 6.1.

 

Б. Брой протоколи по реда на чл. 279, ал. 3 ИК на СИК с описани спорове за действителността или недействителността на гласовете, взетите решения и възраженията на членове на комисията по тях:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................

(отбелязва се броят на протоколите, основанието за недействителност, по което са споровете, взетото решение и има ли особени мнения. Протоколите по чл. 279, ал. 3 ИК, както и текстовете на особените мнения се прилагат и са неразделна част от протокола на СИК)

 

След откриване на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването в СИК постъпиха следните заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................

(посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението, и взето ли е решение от СИК.)

 

Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по тях, представляващи неразделна част от този протокол:

………………………………………

(с думи)

…………………………………………

(с цифри)

 

Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(ако е унищожен сгрешен протокол и е получен нов протокол по реда на чл. 274, ал. 2 ИК, това обстоятелство също задължително се описва по-горе)

 

Брой на поправките, извършени преди обявяването на протокола и заверени на съответните места с означението “поправка” и с подписите на всички членове на СИК:

………………………………………

(с думи)

…………………………………………

(с цифри)

 

Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на …................... г.

 

Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра.

 

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..…….

ЧЛЕНОВЕ:

СЕКРЕТАР: ……………….……………..........

1. ……………………………………….……

4. ……………………………………….……....

2. ……………………………………….……

5. …………………………….……………........

3. ……………………………………….……..............

6. …………………………….……………........................

 

При определяне на изборните резултати СИК трябва задължително да провери дали са спазени следните условия:

1. Числото по т. 2 трябва да е равно на числото по т. 4 и да е по-малко или равно на числото по т. 1.

2. Числото по т. 4 трябва да е равно на сумата от числата по т. 5 и т. 6.

3. Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6.1 и т. 6.2.

4. Числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 и да е равно на числото по т. 6.1.

 

Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се номерира. На всяка страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният номер на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на протокола.