Приложение № 97-НС-хм

Секционният протокол е в три идентични екземпляра, изработен на трипластова индигирана хартия и е защитен с полиграфическа защита.

 

ЛИСТ 1

 

 

П Р О Т О К О Л

на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за избиране на народни представители

 

 

община …………………, населено място ………………….…………

кметство ….….………, административен район ……….………….……

изборен район …… - ………………………………..………...

 

 

Днес, ………………….г., в ……………..…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в състав:

Председател: …………………………………………………..……..………

Заместник-председател: …………………………………………………......

Секретар:   ………………………………………………………………....…

Членове: 1. ……………………………     2. .………..………………..……..

                3. …………………..………..     4. ……………………………....... 

                5. …………………..………..     6. ……………………………....... 

(вписват се имената на членовете на СИК)

 

на основание чл. 273, 275, 281 и 282 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за установяване на резултатите от гласуване в секцията за народни представители.

Изборът започна в ……… часа на ............................... г. и завърши в ……… часа.

 

При отварянето на избирателната кутия и при установяването на резултатите от гласуването присъстваха следните лица:

………………………………………………………................................…………………….………...

………………………………………………….....……...............……………………............…………

(посочват се имената им и качеството, в което присъстват)

 

 

ЧАСТ І

 

Попълва се преди отваряне на избирателната кутия

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

 

А. Брой на получените бюлетините по реда на чл. 215 ИК (впишете числото по т. 4 от протокола за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК)

 

…………………………………………………………………

(с думи)

 

 

 

 

           (с цифри)

 

 

 

 

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК:

 

1. Брой на избирателите в избирателния списък при предаването му на СИК, включително и вписаните в допълнителната страница (под чертата) на избирателния списък в изборния ден

 

 …………………………………….............................................

(с думи)

 

 

 

 

(с цифри)

Към числото по т. 4 от протокола за предаване и приемане на избирателния списък прибавете броя на избирателите, вписани в допълнителната страница на избирателния списък в изборния ден

2. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите в допълнителната страница (под чертата)

 

…………………………………………………………………

(с думи)

 

 

 

 

(с цифри)

КОНТРОЛА: числото по т. 2 трябва да е равно на числото по т. 4 и да е по-малко или равно на числото по т. 1.

 

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ:

 

3. Общ брой на недействителните бюлетини по чл. 227, 228 и чл. 265, ал. 5, сгрешените бюлетини и унищожените от СИК бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени механично при откъсване от кочана)

 

…………………………………………………………………

(с думи)

 

 

 

 

 

 

(с цифри)

Бюлетините по т. 3 опаковайте в отделен пакет и го надпишете!

 

 

ЧАСТ ІІ

Попълва се след попълване на част І и отстраняване на всички вещи и книжа от масата, с изключение на черновата от протокола и след отваряне на избирателната кутия

 

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ, СИК УСТАНОВИ:

 

4а. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини

 

                           (с думи)                         (с цифри)

4б. Брой на участвалите в машинното гласуване

 

                           (с думи)                         (с цифри)

4. Общ брой на намерените в избирателната кутия бюлетини и на участвалите в машинното гласуване (сумата от числата по точки 4а и 4б).

 

                           (с думи)                         (с цифри)

5. Брой на намерените в избирателната кутия недействителни гласове (бюлетини) – броят на недействителните бюлетини е равен на броя на бюлетините, които не са по установен образец за съответния изборен район; в които има вписани специални символи, като букви, цифри или други знаци; не съдържат два печата на съответната СИК; вотът на избирателя не е отбелязан със знак „Х“ или „V“ и с химикал, пишещ със син цвят; отразеният вот на избирателя не може да бъде установен еднозначно, тъй като знакът „Х“ или „V“ е поставен в квадратчетата за две или повече кандидатски листи или засяга повече от едно квадратче за гласуване; не е отразен вот в нито едно от квадратчетата със знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят (празни бюлетини).

 

 

 

 

                           (с думи)                         (с цифри)

6а. Общ брой на намерените в избирателната кутия действителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 6.1а и т. 6.2а)

 

                           (с думи)                         (с цифри)

6б. Общ брой на действителните гласове от машинното гласуване

 

                           (с думи)                         (с цифри)

6. Общ брой на всички действителни гласове (сумата от числата по т. 6а и т. 6б)

 

                           (с думи)                         (с цифри)

6.1а. Брой на намерените в избирателната кутия действителни гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети

 

                           (с думи)                         (с цифри)

6.1б. Брой на действителните гласове за кандидатските листи от машинното гласуване

 

                           (с думи)                         (с цифри)

6.1. Общ брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети (сумата от числата по т. 6.1а и т. 6.1б)

 

 

                           (с думи)                         (с цифри)

6.2а. Брой на намерените в избирателната кутия действителни гласове с отбелязан вот в квадратчето „Не подкрепям никого“

 

                           (с думи)                         (с цифри)

6.2б. Брой гласували за „Не подкрепям никого“ от машинното гласуване

 

                           (с думи)                         (с цифри)

6.2. Общ брой на действителните гласове с отбелязан вот „Не подкрепям никого“ (сумата от числата по т. 6.2а и т. 6.2б)

 

                           (с думи)                         (с цифри)

КОНТРОЛИ: - числото по т. 4 трябва да е равно на сумата от числата по т. 5 и т. 6;

                          - числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6.1 и т. 6.2.

 

7. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

 

Наименование на партия/коалиция/ имената на независимия кандидат

Действителни гласове

 

1.

 

Партия 1

(наименование на партия/коалиция)

 

от бюлетини

                                  (с думи)                   (с цифри)

 

от маш. глас.

                                  (с думи)                   (с цифри)

 

общо Б + МГ

                                  (с думи)                   (с цифри)

 

2.

 

Партия 2

(наименование на партия/коалиция)

 

от бюлетини

                                  (с думи)                   (с цифри)

 

от маш. глас.

                                  (с думи)                   (с цифри)

 

общо Б + МГ

                                  (с думи)                   (с цифри)

 

3.

 

Партия 3

(наименование на партия/коалиция)

 

от бюлетини

                                  (с думи)                   (с цифри)

 

от маш. глас.

                                  (с думи)                   (с цифри)

 

общо Б + МГ

                                  (с думи)                   (с цифри)

4.

 

Независим кандидат 1

(имената на независимия кандидат)

 

 

от бюлетини

                                  (с думи)                   (с цифри)

 

от маш. глас.

                                  (с думи)                   (с цифри)

 

общо Б + МГ

                                  (с думи)                   (с цифри)

 

 

 

7.1.

Общ брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети [сумата от числата по т. 7 (общо Б + МГ)]

 

 

                           (с думи)                          (с цифри)

КОНТРОЛА: числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 (общо Б + МГ) и да е равно на числото по т. 6.1.

 

Б. Брой протоколи по реда на чл. 279, ал. 3 ИК на СИК с описани спорове за действителността или недействителността на гласовете, взетите решения и възраженията на членове на комисията по тях:

………………………………

(отбелязва се броят на протоколите, основанието за недействителност, по което са споровете, взетото решение и има ли особени мнения. Протоколите по чл. 279, ал. 3 ИК, както и текстовете на особените мнения се прилагат и са неразделна част от протокола на СИК)

 

След откриване на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването в СИК постъпиха следните заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях:

………………………………

(посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението, и взето ли е решение от СИК.)

 

Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по тях, представляващи неразделна част от този протокол:

………………………………………

(с думи)

…………………………………………

(с цифри)

 

 

 

ЛИСТ 2

ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИЯ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО:

(в изпълнение на чл. 281, ал. 2 ИК)

 

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ

 

Наимено- вание на

партия / коалиция

Брой отбелязани предпочитания (преференции) за всеки кандидат на партия/коалиция

 

1.

 

Партия 1

(наименование на партия/ коалиция)

без префе-

ренции

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

общ брой префе-

ренции

х

м

х

м

х

м

х

м

х

м

х

м

х

м

х

м

х

м

х

м

х + м

х + м

х + м

х + м

х + м

х + м

х + м

х + м

х + м

х + м

 

2.

 

Партия 2

(наименование на партия/ коалиция)

без префе-

ренции

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

общ брой префе-

ренции

х

м

х

м

х

м

х

м

х

м

х

м

х

м

х

м

х

м

х

м

х + м

х + м

х + м

х + м

х + м

х + м

х + м

х + м

х + м

х + м

 

3.

 

Партия 3

(наименование на партия/ коалиция)

без префе-

ренции

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

общ брой префе-

ренции

х

м

х

м

х

м

х

м

х

м

х

м

х

м

х

м

х

м

х

м

х + м

х + м

х + м

х + м

х + м

х + м

х + м

х + м

х + м

х + м

КОНТРОЛА: за всяка партия и коалиция числото по т. 7 (общо Б + МГ) трябва да е равно на сумата от числата по т. 8 в клетката под надписа „без преференции“ и клетката под надписа „общ брой преференции“

 

Броят на предпочитанията (преференциите) от хартиените бюлетини за всеки кандидат се вписва с цифри в клетката (правоъгълника) под буквата „х“ на колонката със съответния номер на кандидата от листата на партията/коалицията.

Броят на предпочитанията (преференциите) от машинното гласуване за всеки кандидат се вписва с цифри в клетката (правоъгълника) под буквата „м“ на колонката със съответния номер на кандидата от листата на партията/коалицията.

Общият брой на предпочитанията (преференциите) за всеки кандидат се вписва с цифри в клетката (правоъгълника) под надписа „х + м“ на колонката със съответния номер на кандидата от листата на партията/коалицията (вписва се сумата от числата в клетките под буквите „х“ и „м“).

Общият брой на предпочитанията (преференциите) за всички кандидати на партията/коалицията се вписва с цифри в клетката (правоъгълника) под надписа „общ брой преференции“. За целта се сумират всички числа под надписите „х + м“.

Броят на гласовете за партията/коалицията без отбелязано предпочитание (преференция) се вписва с цифри в клетката (правоъгълника) под надписа „без преференции“. За целта от броя на действителните гласове за партията/коалицията се изважда числото под надписа „общ брой преференции“.

 

 

Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(Ако е унищожен сгрешен протокол и е получен нов протокол по реда на чл. 274, ал. 2 ИК, това обстоятелство също задължително се описва по-горе. Ако е преустановено машинното гласуване се отбелязва часът и причината за преустановяването.)

 

 

Брой на поправките, извършени преди обявяването на протокола и заверени на съответните места с означението “поправка” и с подписите на всички членове на СИК:

………………………………………

(с думи)

…………………………………………

(с цифри)

 

Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на …................... г.

 

Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра.

 

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..…….

ЧЛЕНОВЕ:

СЕКРЕТАР: ……………….……………..........

1. ……………………………………….……

4. ……………………………………….……....

2. ……………………………………….……

5. …………………………….……………........

3. ……………………………………….……..............

6. …………………………….……………........................

 

 

 

При определяне на изборните резултати СИК трябва задължително да провери дали са спазени следните условия:

1. Числото по т. 2 трябва да е равно на числото по т. 4 и да е по-малко или равно на числото по т. 1.

2. Числото по т. 4 трябва да е равно на сумата от числата по т. 5 и т. 6.

3. Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6.1 и т. 6.2.

4. Числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 (общо Б + МГ) и да е равно на числото по т. 6.1.

5. За всяка партия и коалиция числото по т. 7 (общо Б + МГ) трябва да е равно на сумата от числата по т. 8 в клетката под надписа „без преференции“ и клетката под надписа „общ брой преференции“.

 

 

Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се номерира. На всяка страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният номер на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на протокола.