Приложение № 97-НС-х

Секционният протокол е в три идентични екземпляра, изработен на трипластова индигирана хартия и е защитен с полиграфическа защита.

 

ЛИСТ 1

 

П Р О Т О К О Л

на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за избиране на народни представители

 

община …………………, населено място ………………….…………

кметство ….….………, административен район ……….………….……

изборен район …… - ………………………………..………...

 

Днес, ………………….г., в ……………..…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в състав:

Председател: …………………………………………………..……..………

Заместник-председател: …………………………………………………......

Секретар:   ………………………………………………………………....…

Членове: 1. ……………………………     2. .………..………………..……..

                 3. …………………..………..     4. ……………………………....... 

                 5. …………………..………..     6. ……………………………....... 

(вписват се имената на членовете на СИК)

 

на основание чл. 273, 275, 281 и 282 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за установяване на резултатите от гласуване в секцията за народни представители.

Изборът започна в ……… часа на ............................... г. и завърши в ……… часа.

 

При отварянето на избирателната кутия и при установяването на резултатите от гласуването присъстваха следните лица:

………………………………………………………................................…………………….………...

………………………………………………….....……...............……………………............…………

(посочват се имената им и качеството, в което присъстват)

 

 

ЧАСТ І

Попълва се преди отваряне на избирателната кутия

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

 

А. Брой на получените бюлетините по реда на чл. 215 ИК (впишете числото по т. 4 от протокола за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК)

…………………………………………………………………

(с думи)

 

 

 


(с цифри)

 

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК:

1. Брой на избирателите в избирателния списък при предаването му на СИК, включително и вписаните в допълнителната страница (под чертата) на избирателния списък в изборния ден

 …………………………………….............................................

(с думи)

 

 

 

(с цифри)

Към числото по т. 4 от протокола за предаване и приемане на избирателния списък прибавете броя на избирателите, вписани в допълнителната страница на избирателния списък в изборния ден

2. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите в допълнителната страница (под чертата)

…………………………………………………………………

(с думи)

 

 

 

(с цифри)

КОНТРОЛА: числото по т. 2 трябва да е равно на числото по т. 4 и да е по-малко или равно на числото по т. 1.

 

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ:

 

3. Общ брой на недействителните бюлетини по чл. 227, 228 и чл. 265, ал. 5, сгрешените бюлетини и унищожените от СИК бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени механично при откъсване от кочана)

…………………………………………………………………

(с думи)

 

 

 

 

 

(с цифри)

Бюлетините по т. 3 опаковайте в отделен пакет и го надпишете!

 

 

ЧАСТ ІІ

 

Попълва се след попълване на част І и отстраняване на всички вещи и книжа от масата, с изключение на черновата от протокола и след отваряне на избирателната кутия

 

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ, СИК УСТАНОВИ:

 

4. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини …………………………………………………………………

(с думи)

 

(с цифри)

5. Брой на намерените в избирателната кутия недействителни гласове (бюлетини) – броят на недействителните бюлетини е равен на броя на бюлетините, които не са по установен образец за съответния изборен район; в които има вписани специални символи, като букви, цифри или други знаци; не съдържат два печата на съответната СИК; вотът на избирателя не е отбелязан със знак „Х“ или „V“ и с химикал, пишещ със син цвят; отразеният вот на избирателя не може да бъде установен еднозначно, тъй като знакът „Х“ или „V“ е поставен в квадратчетата за две или повече кандидатски листи или засяга повече от едно квадратче за гласуване; не е отразен вот в нито едно от квадратчетата със знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят (празни бюлетини).

………………………………………………………………………..

(с думи)

 

 

 

 

 

 

(с цифри)

6. Общ брой на намерените в избирателната кутия действителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 6.1 и т. 6.2)

………………………………………………………………………..

(с думи)

6.1. Брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети

………………………………………………………………………..

(с думи)

6.2. Брой на действителните гласове с отбелязан вот в квадратчето „Не подкрепям никого“

………………………………………………………………………..

(с думи)

 

(с цифри)

 

 

(с цифри)

 

 

(с цифри)

КОНТРОЛИ: - числото по т. 4 трябва да е равно на сумата от числата по т. 5 и т. 6;

                          - числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6.1 и т. 6.2.

 

 

 

7. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

 

Наименование на партия/коалиция/ имената на независимия кандидат

Действителни гласове

1.

Партия 1

(наименование на партия/коалиция)

 


(с цифри)

2.

Партия 2

(наименование на партия/коалиция)

 


(с цифри)

3.

Партия 3

(наименование на партия/коалиция)

 


(с цифри)

4.

Независим кандидат 1

(имената на независимия кандидат)

 


(с цифри)

 

 

 

7.1.

Общ брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети (сумата от числата по т. 7)

 


(с цифри)

КОНТРОЛА: числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 и да е равно на числото по т. 6.1.

 

Б. Брой протоколи по реда на чл. 279, ал. 3 ИК на СИК с описани спорове за действителността или недействителността на гласовете, взетите решения и възраженията на членове на комисията по тях:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................

(отбелязва се броят на протоколите, основанието за недействителност, по което са споровете, взетото решение и има ли особени мнения. Протоколите по чл. 279, ал. 3 ИК, както и текстовете на особените мнения се прилагат и са неразделна част от протокола на СИК)

 

След откриване на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването в СИК постъпиха следните заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................

(посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението, и взето ли е решение от СИК.)

 

Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по тях, представляващи неразделна част от този протокол:

………………………………………

…………………………………………

(с цифри)

 

 

ЛИСТ 2

ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИЯ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО:

(в изпълнение на чл. 281, ал. 2 ИК)

 

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ

 

Наименование на

партия/коалиция

Брой отбелязани предпочитания (преференции) за всеки кандидат на партия/коалиция

1.

Партия 1

(наименование на партия/ коалиция)

без префе

ренции

 101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

общ брой префе

ренции

2.

Партия 2

(наименование на партия/ коалиция)

без префе

ренции

 101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

общ брой префе

ренции

3.

Партия 3

(наименование на партия/ коалиция)

без префе

ренции

 101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

общ брой префе

ренции

КОНТРОЛА: за всяка партия и коалиция числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8 в клетката под надписа „без преференции“ и клетката под надписа „общ брой преференции“

 

Броят на предпочитанията (преференциите) за всеки кандидат се вписва с цифри в клетката (правоъгълника) под колонката със съответния номер на кандидата от листата на партията/коалицията.

Сумата от броя на предпочитанията (преференциите) за всички кандидати на партията/коалицията се вписва с цифри в клетката (правоъгълника) под надписа „общ брой преференции“.

Броят на гласовете за партията/коалицията без отбелязано предпочитание (преференция) се вписва с цифри в клетката (правоъгълника) под надписа „без преференции“. За целта от броя на действителните гласове за партията/коалицията се изважда числото под надписа „общ брой преференции“.

 

Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(ако е унищожен сгрешен протокол и е получен нов протокол по реда на чл. 274, ал. 2 ИК, това обстоятелство също задължително се описва по-горе)

 

Брой на поправките, извършени преди обявяването на протокола и заверени на съответните места с означението “поправка” и с подписите на всички членове на СИК:

………………………………………

(с думи)

…………………………………………

(с цифри)

 

Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на …................... г.

 

Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра.

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..…….

ЧЛЕНОВЕ:

СЕКРЕТАР: ……………….……………..........

1. ……………………………………….……

4. ……………………………………….……....

2. ……………………………………….……

5. …………………………….……………........

3. ……………………………………….……..............

6. …………………………….……………........................

 

При определяне на изборните резултати СИК трябва задължително да провери дали са спазени следните условия:

1. Числото по т. 2 трябва да е равно на числото по т. 4 и да е по-малко или равно на числото по т. 1.

2. Числото по т. 4 трябва да е равно на сумата от числата по т. 5 и т. 6.

3. Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6.1 и т. 6.2.

4. Числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 и да е равно на числото по т. 6.1.

5. За всяка партия и коалиция числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8 в клетката под надписа „без преференции“ и клетката под надписа „общ брой преференции“.

 

Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се номерира. На всяка страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният номер на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на протокола.