1. Получени бюлетини

В избирателна секция при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове са получени 600 бюлетини за гласуване за кмет на община, 600 бюлетини за гласуване за кмет на кметство и 600 бюлетини за гласуване за общински съветници.

2. Избирателен списък

В част I на избирателния списък са вписани 533 избиратели, в част II е вписан 1 избирател, а в изборния ден в допълнителната страница (под чертата) на избирателния списък са дописани още 7 избиратели.

3. Гласували според подписите

В изборния ден са гласували 269 избиратели, които са се подписали съответно в избирателния списък и в допълнителната страница към него, като срещу един подпис в графа „Забележки“ е отбелязано „гласувал само за кмет на кметство“, а срещу друг подпис е отбелязано „гласувал само за кмет на община и за кмет на кметство“.

4. Бюлетини извън избирателната кутия

Използвана е по една бюлетина за кмет на община, за кмет на кметство и за общински съветници за образец на таблото пред изборното помещение. През изборния ден бюлетината за образец за кмет на община е сменена от СИК, тъй като на нея е бил поставен знак. Една бюлетина за кмет на кметство е обявена за недействителна, тъй като избирателят е показал публично начина си на гласуване. Двама избиратели са сгрешили при поставяне на знака в бюлетината за общински съветници, а един избирател е сгрешил при поставяне на знака в бюлетината за кмет на община и те са получили по една нова бюлетина.

5. Бюлетини в избирателната кутия

В избирателната кутия са намерени 804 бюлетини, от които 268 за кмет на община.

5.2. От бюлетините за кмет на кметство в 2 от тях няма отбелязвания, в 1 бюлетина не е подаден вот за кмет, но има написан текст, а в 16 бюлетини има отбелязване „Не подкрепям никого“.

Разпределението на гласовете по кандидатски листи за кмет на кметство е следното:

Въз основа на тези данни попълнете правилно примерния протокол на СИК.

Приложение № 90-МИ

Секционният протокол е в три идентични екземпляра, изработен на трипластова индигирана хартия и е защитен с полиграфическа защита.

 

ЛИСТ 1

П Р О Т О К О Л

на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за избиране на кмет на кметство

 

община …………………, населено място ………………….…………

кметство ….….………, административен район ……….………….……

област ……………………………………..………...

 

Днес, ………………….г., в ……………..…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в състав:

Председател: …………………………………………………..……..………

Заместник-председател: …………………………………………………......

Секретар:   ………………………………………………………………....…

Членове: 1. ……………………………     2. .………..………………..……..

                3. …………………..………..     4. ……………………………....... 

                5. …………………..………..     6. ……………………………....... 

(вписват се имената на членовете на СИК)

 

на основание чл. 432, 434, 440 и 441 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за установяване на резултатите от гласуване в секцията за общински съветници.

Изборът започна в ……… часа на ............................... г. и завърши в ……… часа.

 

При отварянето на избирателната кутия и при установяването на резултатите от гласуването присъстваха следните лица:

………………………………………………………................................…………………….………...

………………………………………………….....……...............……………………............…………

(посочват се имената им и качеството, в което присъстват)

 

ЧАСТ І

Попълва се преди отваряне на избирателната кутия

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

 

А. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1  ИК, вписани в т. 3.2/3.3/3.4 на протокола за предаване и приемане на

изборни книжа и материали на СИК

…………………………………………………………………

(с думи)

 

 

 

           (с цифри)

 

 

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите според избирателния списък при предаването му на СИК (сумата от числата по букви „а“ и „б“ от тази точка)

…………………………………….............................................

(с думи)

а) Избирателен списък – част І

…………………………………………

                 (с думи)                                                   (с цифри)

б) Избирателен списък – част ІІ

…………………………………………

                 (с думи)                                                   (с цифри)

 

 

 

(с цифри)

Впишете числата по т. 4 от протокола за предаване и приемане на избирателния списък – част І и част ІІ

2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница (под чертата) на избирателния списък в изборния ден

…………………………………….............................................

(с думи)

 

 

(с цифри)

3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък (част І и част ІІ), включително и подписите в допълнителната страница (под чертата)

…………………………………………………………………

(с думи)

 

 

 

(с цифри)

КОНТРОЛА: числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5 и да е по-малко или равно на сумата от числата по т. 1 и т. 2.

 

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ:

4. Бюлетини извън избирателната кутия

 

а) брой на неизползваните бюлетини

…………………………………………………………………

(с думи)

 

(с цифри)

б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи

(за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредените механично при откъсване от кочана)

…………………………………………………………………

(с думи)

 

 

 

 

(с цифри)

в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 ИК (когато номерът на бюлетината не съответства на номер в кочана)

…………………………………………………………………

(с думи)

 

 

 

(с цифри

г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 ИК

(при които е използвана възпроизвеждаща техника)

…………………………………………………………………

(с думи)

 

 

(с цифри)

д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228 ИК

(показан публично вот след гласуване)

…………………………………………………………………

(с думи)

 

 

(с цифри)

е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 ИК

…………………………………………………………………

(с думи)

 

(с цифри)

Бюлетините по т. 4, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“ и „е“ опаковайте в отделни пакети и ги надпишете!

 

 

ЧАСТ ІІ

 

Попълва се след попълване на част І и отстраняване на всички вещи и книжа от масата, с изключение на черновата от протокола и след отваряне на избирателната кутия

 

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ, СИК УСТАНОВИ:

5. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини …………………………………………………………………

(с думи)

 

(с цифри)

КОНТРОЛА: числото по буква „А“ трябва да е равно на сумата от всички числа по т. 4 и числото по т. 5.

6. Брой намерени в избирателната кутия недействителни гласове (бюлетини) – броят на недействителните бюлетини е равен на броя на бюлетините, които не са по установен образец за съответния изборен район; в които има вписани специални символи, като букви, цифри или други знаци; не съдържат два печата на съответната СИК; вотът на избирателя не е отбелязан със знак „Х“ или „V“ и с химикал, пишещ със син цвят; отразеният вот на избирателя не може да бъде установен еднозначно, тъй като знакът „Х“ или „V“ е поставен в квадратчетата за две или повече кандидатски листи или засяга повече от едно квадратче за гласуване; не е отразен вот в нито едно от квадратчетата със знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят (празни бюлетини).

………………………………………………………………………..

(с думи)

 

 

 

 

 

 

(с цифри)

7. Общ брой на намерените в избирателната кутия действителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2)

………………………………………………………………………..

(с думи)

7.1. Брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети

………………………………………………………………………..

(с думи)

7.2. Брой на действителните гласове с отбелязан вот в квадратчето „Не подкрепям никого“

………………………………………………………………………..

(с думи)

 

 

(с цифри)

 

 

(с цифри)

 

 

(с цифри)

КОНТРОЛИ: - числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7;

                          - числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2.

 

 

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

 

Имената на кандидата и наименование на партия/коалиция/местна коалиция

Действителни гласове

Недействителни гласове

4.

Кандидат

(имената на кандидата)

Партия 4

(наименование на партия/коалиция)

…….……  

(с думи)        (с цифри)

…….……  

(с думи)        (с цифри)

9.

Независим 9

(имената на кандидата)

Независим

(наименование на партия/коалиция)

…….……  

(с думи)        (с цифри)

…….……  

(с думи)        (с цифри)

12.

Независим 12

(имената на кандидата)

Независим

(наименование на партия/коалиция)

…….……  

(с думи)        (с цифри)

…….……  

(с думи)        (с цифри)

9.

Празни бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя

…….……........................................................................................

(с думи)

 

 

 

(с цифри)

КОНТРОЛИ:  - числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Действителни гласове“.

                           - числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Недействителни гласове“ и   числото по т. 9.

 

 

Б. Брой протоколи по реда на чл. 438, ал. 3 ИК на СИК с описани спорове за действителността или недействителността на гласовете, взетите решения и възраженията на членове на комисията по тях:

........................................

(отбелязва се броят на протоколите, основанието за недействителност, по което са споровете, взетото решение и има ли особени мнения. Протоколите по чл. 438, ал. 3 ИК, както и текстовете на особените мнения се прилагат и са неразделна част от протокола на СИК)

 

След откриване на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването в СИК постъпиха следните заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях:

........................................

(посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението, и взето ли е решение от СИК.)

 

Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по тях, представляващи неразделна част от този протокол:

………………………………………

(с думи)

…………………………………………

(с цифри)

 

 

Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(ако е унищожен сгрешен протокол и е получен нов протокол по реда на чл. 433, ал. 2 ИК, това обстоятелство също задължително се описва по-горе)

Брой на поправките, извършени преди обявяването на протокола и заверени на съответните места с означението “поправка” и с подписите на всички членове на СИК:

………………………………………

(с думи)

…………………………………………

(с цифри)

 

Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на …................... г.

Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра.

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..…….

ЧЛЕНОВЕ:

СЕКРЕТАР: ……………….……………..........

1. ……………………………………….……

4. ……………………………………….……....

2. ……………………………………….……

5. …………………………….……………........

3. ……………………………………….……..............

6. …………………………….……………........................

 

При определяне на изборните резултати СИК трябва задължително да провери дали са спазени следните условия:

1. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5 и да е по-малко или равно от сумата на числата по т. 1 и т. 2.

2. Числото по т. „А“ трябва да е равно на сумата от всички числа по т. 4 и числото по т. 5.

3. Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7.

4. Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2.

5. Числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Действителни гласове“.

6. Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Недействителни гласове“  и числото по т. 9.

 

Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се номерира. На всяка страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният номер на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на протокола.