Приложение № 85-ЕП-х

Секционният протокол е в три идентични екземпляра, изработен на трипластова индигирана хартия и е защитен с полиграфическа защита.

ЛИСТ 1

П Р О Т О К О Л

на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

 

 

 

за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

община …………………, населено място ………………….…………

кметство ….….………, административен район ……….………….……

район № ……… - …………………………..………...

 

Днес, ………………….г., в ……………..…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в състав:

Председател: …………………………………………………..……..………

Заместник-председател: …………………………………………………......

Секретар:   ………………………………………………………………....…

Членове: 1. ……………………………     2. .………..………………..……..

                3. …………………..………..     4. ……………………………....... 

                5. …………………..………..     6. ……………………………....... 

               

на основание чл. 273, чл. 275, чл. 281, чл. 282 и чл. 379 във връзка с чл. 378 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за установяване на резултатите от гласуване в секцията в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Изборът започна в ……… часа на ............................... г. и завърши в ……… часа на същия ден, когато председателят на секционната избирателна комисия обяви гласуването за приключило и се пристъпи към установяване на резултатите.

 

При отварянето на избирателната кутия и при установяването на резултатите от гласуването присъстваха кандидати, застъпници, представители на партии, коалиции и инициативни комитети, наблюдатели, анкетьори и представители на средствата за масово осведомяване, както следва:

………………………………………………………................................…………………….………...

………………………………………………….....……...............……………………............…………

(посочват се имената им и качеството, в което присъстват)

 

 

ЧАСТ І

Попълва се преди отваряне на избирателната кутия

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

 

 

А. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1, т. 2 от ИК

…………………………………………………………………

(с думи)

 

 

(с цифри)

 

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък при предаването му на СИК

…………………………………….............................................

(с думи)

 

 

(с цифри)

2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница (под чертата) на избирателния списък (част І и част ІІ) в изборния ден

…………………………………….............................................

(с думи)

 

 

 

(с цифри)

Пребройте и впишете само броя на избирателите, вписани под чертата на избирателния списък в изборния ден

3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък (част І и част ІІ), включително и подписите в допълнителната страница/и (под чертата) (пребройте и впишете броя на положените подписи в избирателния списък, в т.ч. под чертата)

…………………………………………………………………

(с думи)

 

 

 

 

(с цифри)

КОНТРОЛА - числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5 и да е по-малко или равно на сумата от числата по т. 1 и 2.

 

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ:

 

4. Бюлетини извън избирателната кутия

 

а) брой на неизползваните бюлетини

…………………………………………………………………

(с думи)

 

(с цифри)

б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи

(за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени механично при откъсване от кочана и станали неизползваеми)

…………………………………………………………………

(с думи)

 

 

 

 

(с цифри)

в) брой на недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК (когато номерът на бюлетината не съответства на номер в кочана)

…………………………………………………………………

(с думи)

 

 

 

(с цифри

г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК

(при които е използвана възпроизвеждаща техника)

…………………………………………………………………

(с думи)

 

 

(с цифри)

д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228 от ИК

(показан публично вот след гласуване)

…………………………………………………………………

(с думи)

 

 

(с цифри)

е) брой на сгрешените бюлетини

…………………………………………………………………

(с думи)

 

(с цифри)

След като впишете броя на бюлетините по т. 4, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“ и „е“, опаковайте ги в отделни пакети, надпишете пакетите и ги отстранете от мястото за броене!

 

ЧАСТ ІІ

Попълва се след попълване на част І и отстраняване на всички вещи и книжа от масата, с изключение на черновата от протокола и след отваряне на избирателната кутия

 

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ, СИК УСТАНОВИ:

5. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини

 …………………………………………………………………

(с думи)

 

(с цифри)

КОНТРОЛА: Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7.

6. Брой намерени в избирателната кутия недействителни гласове (бюлетини) – броят на недействителните бюлетини е равен на общия брой на: бюлетините, които не са по установен образец за съответния район; бюлетини, в които има вписани специални символи, като букви, цифри или други знаци; бюлетината не съдържа два печата на съответната СИК; в бюлетината вотът на избирателя не е отбелязан със знак „Х“ или „V“ и с химикал, пишещ със син цвят; отразеният в бюлетината вот на избирателя не може да бъде установен еднозначно, тъй като знакът „Х“ или „V“ е поставен в квадратчетата за две или повече кандидатски листи или засяга повече от едно квадратче за гласуване; вотът на избирателя не е отбелязан с химикал, пишещ със син цвят; бюлетини в които няма отбелязан вот в нито едно от квадратчетата за гласуване.

………………………………………………………………………..

(с думи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(с цифри)

КОНТРОЛА: Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Недействителни гласове“ и числото по т. 9.

7. Общ брой намерени в избирателната кутия действителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7.1. и т. 7.2.) – броят на действителните гласове е равен на общия брой на: бюлетините по установения образец, съдържащи два печата на съответната СИК на гърба на бюлетината, върху които вотът на избирателя е отбелязан със знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят, само в едно от квадратчетата за гласуване за листа на партия, коалиция, независим кандидат или в квадратчето „Не подкрепям никого“; знакът „Х“ или „V“ не навлиза в квадратче за гласуване за друга листа; върху бюлетината няма вписани символи и знаци, като букви, цифри и други знаци; гласът е действителен и когато в бюлетината има отклонения, които се дължат на дефекти и грешки при производството или има механични увреждания или зацапвания:

………………………………………………………………………..

(с думи)

7.1. брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети ……………………………………     

(с думи)                                                        (с цифри)

7.2. брой действителни гласове (отбелязвания) само в квадратчето „Не подкрепям никого“

……………………………………     

(с думи)                                                        (с цифри)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(с цифри)

 

 

 

 

 

КОНТРОЛА: 1. Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1. и 7.2.

2. Числото по т. 7.1. трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Действителни гласове“.

 

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

 

Наименование на партия / коалиция / имената на независимия кандидат  

Действителни гласове

Недействителни гласове

1.

Партия 1

(наименование на партия или коалиция)

…….……    

(с думи)        (с цифри)

…….……    

(с думи)        (с цифри)

2.

Партия 2

(наименование на партия или коалиция)

…….……    

(с думи)        (с цифри)

…….……    

(с думи)        (с цифри)

3.

Партия 3

(наименование на партия или коалиция)

…….……    

(с думи)        (с цифри)

…….……    

(с думи)        (с цифри)

4.

Независим Кандидат 1

(имената на независимия кандидат)

…….……     

(с думи)        (с цифри)

…….……    

(с думи)        (с цифри)

 

9.

Бюлетини, в които не е отбелязан вотът на избирателя (празни бюлетини), бюлетини, в които е гласувано в повече от едно квадратче; бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя и други видове недействителни гласове (пребройте и впишете общия брой)

…….……........................................................................................

(с думи)

 

 

 

 

(с цифри)

КОНТРОЛА: Числото по т. 9 трябва да е равно на разликата от числото по т. 6 и сумата от числата по т. 8, графа „Недействителни гласове“.

 

Поредността на изписване е според поредността на номерата на кандидатските листи в бюлетината.

 

Б. Брой протоколи по реда на чл. 279, ал. 3 от ИК на СИК с описани в тях спорове за действителността и недействителността на гласовете, взетите по тях решения, бележките и възраженията на членове на комисията по взетите решения:

………………………………………………………………………………………………

(отбелязва се по кои точки от протокола са споровете, взетите  по тях решения и особени мнения. Протоколът по чл. 279, ал. 3 от ИК, както и текстовете на особените мнения се прилагат и са неразделна част от протокола на СИК)

След откриване на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването в СИК постъпиха следните заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях:

………………………………………………………………………………………………

(посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението, и взето ли е решение от СИК. Жалбите, заявленията и взетите по тях решения, както и особените мнения, ако има такива, се прилагат към протокола и са неразделна част от него)

Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по тях, представляващи неразделна част от този протокол:

………………………………………

(с думи)

…………………………………………

(с цифри)

 

ЛИСТ 2

ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО:

(в изпълнение на чл. 273, ал. 3 и чл. 281, ал. 2 от ИК)

 

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ В КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ:

 

Наименование на партията или коалицията

Имена на кандидатите в кандидатската листа

Брой получени предпочитания (преференции)

с думи

с цифри

1. Партия 1

 

 

2. Партия 2

 

 

3. Партия 3

 

 

4. Независим кандидат 1

 

 

 

 

Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка:

……………………………………………………………………………………………………………

Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра.

 

Брой на поправките, извършени преди обявяването на протокола и заверени на съответните места с означението “поправка” и с подписите на всички членове на СИК:

………………………………………

(с думи)

…………………………………………

(с цифри)

 

Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на …................... г.

 

 

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..…….

ЧЛЕНОВЕ:

СЕКРЕТАР: ……………….……………..........

1. ……………………………………….……

4. ……………………………………….……....

2. ……………………………………….……

5. …………………………….……………........

3. ……………………………………….……..............

6. …………………………….……………........................

 

Протоколът се подписва от всички членове на комисията след съставянето му. Член на комисията не може да откаже да подпише протокола. Член, който не е съгласен с отразеното в протокола, го подписва с особено мнение, което се прилага към протокола и става неразделна част от него. Когато член на комисията е възпрепятстван по уважителни причини да подпише протокола, това се отбелязва, като се посочват и причините. Член на СИК, който откаже да подпише този протокол се наказва с глоба от 1000 лв. Неподписването на протокола от член на комисията не го прави недействителен.

При определяне на изборните резултати СИК трябва задължително да провери дали са спазени следните условия:

1. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5 и да е по-малко или равно на сумата на числата по т. 1 и 2.

2. Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и 7.

3. Числото по т. 7.1. трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Действителни гласове“.

4. Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Недействителни гласове“ и числото по т. 9.

5. Числото по т. 9 трябва да е равно на разликата от числото по т. 6 и сумата от числата по т. 8, графа „Недействителни гласове“.

 

Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се номерира. На всяка страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният номер на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на протокола.