Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 989-НС
София, 20 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: обявяване за народен представител на Небие Исмет Кабак в Тринадесети изборен район – Пазарджишки, в Четиридесет и седмото Народно събрание

Постъпило е заявление с вх. № НС-10-383/19.11.2021 г. от Йордан Кирилов Цонев – регистриран кандидат за народен представител от кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи“ в Тринадесети изборен район – Пазарджишки, и да не бъде обявен за избран за народен представител в Тринадесети изборен район – Пазарджишки.

С Решение № 976-НС от 19 ноември 2021 г. Йордан Кирилов Цонев е обявен за избран за народен представител от листата на ПП „Движение за права и свободи“ в Тринадесети изборен район – Пазарджишки. Подаденото заявление следва да се счита като заявление от Йордан Кирилов Цонев да не бъде обявен за избран за народен представител и да не встъпи в правомощията си, тъй като същото е подадено след приемането на Решение № 976-НС от 19 ноември 2021 г. на ЦИК, поради което следва да се обяви за избран следващият кандидат в листата на ПП „Движение за права и свободи“ в Тринадесети изборен район – Пазарджишки.

Въз основа на подаденото заявление от Йордан Кирилов Цонев, същият следва да бъде заличен от листата на ПП „Движение за права и свободи“ в Тринадесети изборен район – Пазарджишки.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА за народен представител от Тринадесети изборен район – Пазарджишки, Небие Исмет Кабак, с ЕГН ..., под № 4 от листата на ПП „Движение за права и свободи“ в Тринадесети изборен район – Пазарджишки, на мястото на Йордан Кирилов Цонев.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

976-НС/

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения