Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 952-МИ
София, 3 септември 2019 г.

ОТНОСНО: условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 111 – 116 вкл., чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Определение. Регистрация. Заличаване.

1. Наблюдатели по смисъла на Изборния кодекс (ИК) са дееспособни лица, представители на организациите, визирани в чл. 112, ал. 1, т. 1 и т. 2 ИК и регистрирани от ЦИК.

2. Наблюдателите осъществяват дейността си от регистрирането им до насрочване на следващите общи избори за общински съветници и за кметове. Регистрацията на организациите и на наблюдателите също запазва действието си. Организацията може да прави промени в списъка на регистрираните наблюдатели.

3. Централната избирателна комисия приема заявления за регистрации на наблюдатели до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г. и приема решения за регистрации до изборния ден на наблюдателите, които са:

3.1. изрично упълномощени представители на регистрираните български неправителствени организации, които могат да бъдат само сдружения, регистрирани в обществена полза и с предмет на дейност в областта на защита на политическите права на гражданите;

3.2. чуждестранни представители на Европейския парламент, на чуждестранни парламенти, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и други парламентарни асамблеи, на чуждестранни партии и неправителствени организации, както и лица, които не са български граждани и са посочени от партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите.

4.Централната избирателна комисия регистрира българските неправителствени организации, които желаят да участват с изрично упълномощени представители като наблюдатели в изборите, както и самите наблюдатели, въз основа на заявление (Приложение № 21-МИ от изборните книжа), подписано от лицето или лицата, представляващи организацията съгласно актуалната й съдебна регистрация, или от изрично упълномощено лице.

4.1. Заявлението се подава най-късно до 26 октомври 2019 г. и към него се прилагат:

4.1.1. удостоверение за актуално правно състояние (когато българската неправителствена организация не е пререгистрирана в Агенция по вписванията), издадено не по-рано от датата на издаване на указа на президента за насрочване на изборите – 10.07.2019 г.;

4.1.2. изрично пълномощно от лицето, представляващо организацията, когато документите се подават от упълномощено лице;

4.1.3. списък, подписан от представляващия съответната организация или от изрично упълномощено от него лице, съдържащ имената и единния граждански номер, съответно друг идентифициращ номер за лицата, които не са български граждани, на изрично упълномощените представители на организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите. Списъкът се представя на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

4.1.4. декларация на всяко едно от лицата от списъка по предходната точка, че са съгласни да бъдат регистрирани като наблюдатели, по образец (Приложение № 24-МИ от изборните книжа);

4.1.5. пълномощни на изрично упълномощените представители на организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели. Представителите на неправителствената организация могат да бъдат упълномощени с общо пълномощно.

4.2. В случаите, при които след регистрацията й организацията прави предложения за промени или допълнения в списъка на регистрираните наблюдатели, представя в ЦИК заявление (Приложение № 22-МИ от изборните книжа), ведно с приложенията към него – документите по точки от 4.1.2 до 4.1.5 включително.

4.3. Централната избирателна комисия води входящ регистър на българските неправителствени организации, заявили участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (Приложение № 25-МИ от изборните книжа), който не подлежи на публикуване.

5. Министерството на външните работи отправя покана към организациите по т. 3.2., както и към лицата, посочени от партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите , или от чуждестранни партии и неправителствени организации.

6. Централната избирателна комисия регистрира наблюдателите по т. 3.2. въз основа на искане от Министерството на външните работи (Приложение № 23-МИ от изборните книжа), към което се прилага списък с имената, изпращащата организация, партия или неправителствена организация и държавата по произход на предложените за регистрация наблюдатели.

7. Централната избирателна комисия регистрира наблюдателите по т. 3.1. въз основа на списъка по т. 4.1.3. при спазване на изискването на т. 4 и т. 4.1.

8. Решението на Централната избирателна комисия за отказ за регистрация подлежи на обжалване през Върховния Административен съд в тридневен срок.

9. Всяко лице, регистрирано като наблюдател от организациите по т. 3.1. и т. 3.2., може да поиска да бъде заличена регистрацията му с писмено заявление, свободен текст, адресирано до Централната избирателна комисия.

Централната избирателна комисия уведомява съответната организация за решението си.

10. Когато след регистрацията се установи, че някое от лицата, регистрирани като наблюдатели, не отговаря на изискванията, залегнали в настоящото решение, Централната избирателна комисия заличава регистрацията му.

ІІ. Регистър за публикуване. Удостоверения.

11. Централната избирателна комисия публикува на интернет страницата си регистър на наблюдателите, който съдържа организациите и упълномощените представители, регистрирани като наблюдатели (Приложение № 26-МИ от изборните книжа). Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

12. Централната избирателна комисия издава удостоверения (Приложение № 27-МИ или Приложение № 28-МИ от изборните книжа) на наблюдателите, съответно по т. 3.1 и т. 3.2, регистрирани в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

13. Организациите, заявили наблюдатели по т. 3.1. и 3.2., могат да правят промени в списъка на регистрираните наблюдатели по реда, предвиден в т. 4.2.

14. Общият брой на наблюдателите в страната, регистрирани от една неправителствена организация, не може да надвишава броя на избирателните секции в страната, образувани за произвеждане на изборите.

III. Права и задължения на наблюдателите.

15. Наблюдателите имат право да:

15.1. присъстват на заседанията на избирателните комисии;

15.2. присъстват при получаването на изборните книжа и материали и подготовката на помещенията за гласуване;

15.3. присъстват в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден;

15.4. присъстват в изборното помещение по време на гласуването;

15.5. присъстват в изборното помещение при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което им се осигурява пряка видимост;

15.6. присъстват при предаване на бюлетините, останалите книжа и материали на комисиите по чл. 445, ал. 7 ИК;

15.7. присъстват при въвеждането в избирателните комисии и изчислителните пунктове на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии; при въвеждането на данните може да присъства само един наблюдател от една и съща организация;

15.8. получат срещу подпис копие от протокола за избора с резултатите от гласуването в избирателната секция, както и с резултатите от гласуването в изборния район;

15.9. подават жалби и сигнали за нарушения на изборния процес;

15.10. присъстват при отпечатването и доставката на хартиените бюлетини;

15.11. присъстват на всички останали етапи от изборния процес.

16. В една избирателна секция може да присъстват най-много двама наблюдатели от една и съща организация, като в изборното помещение може да присъства само един от тях. Наблюдателите не са обвързани с конкретна избирателна секция.

17. Държавните и местните органи и техните администрации и избирателните комисии са длъжни да оказват съдействие на наблюдателите и да им предоставят при поискване сведения и документи във връзка с изпълнение на правомощията им.

18. През всички етапи от изборния процес наблюдателят се легитимира с издаденото му удостоверение. Удостоверението се издава в един екземпляр.

19. В изборния ден наблюдателите са длъжни да носят само отличителни знаци по образец, утвърден от ЦИК и удостоверения, издадени от Централната избирателна комисия. Наблюдателите, които носят отличителни знаци извън утвърдените от Централната избирателна комисия или не носят отличителни знаци или удостоверения, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред Общинската избирателна комисия. Общинската избирателна комисия се произнася незабавно и решението й е окончателно.

ІV. Несъвместимост.

20. Наблюдателят не може да бъде кандидат, застъпник, представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, член на инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор, придружител или в друго подобно качество.

21. За дейността си наблюдателите не може да получават възнаграждение от партии, коалиции, инициативни комитети и техните кандидати или свързани с тях лица.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.
 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

211-МИ/

Календар

Решения