Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 727-ПВР
София, 12 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: отказ за регистриране на кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката Венцислав Атанасов Ангелов и Дарина Недева Тодорова за участие в изборите на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е предложение от инициативен комитет, подписано от Миглена Цветкова Петрова, представляваща ИК, регистриран с Решение № 666-ПВР от 01.10.2021 г. на ЦИК, заведено под № 17 на 11 октомври 2021 г. в регистъра на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 14 ноември 2021 г. на ЦИК, за регистрация на кандидат за президент Венцислав Атанасов Ангелов, ЕГН …, с постоянен адрес: …, и кандидат за вицепрезидент Дарина Недева Тодорова, ЕГН …, с постоянен адрес: …

Към предложението са приложени:

 1. Заявление-декларация по чл. 318, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 ИК и § 1, т. 1 от ДР на ИК – Приложение № 77-ПВР от изборните книжа, подписано от Венцислав Атанасов Ангелов.
 2. Заявление-декларация по чл. 318, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 ИК и § 1, т. 1 от ДР на ИК – Приложение № 77-ПВР от изборните книжа, подписано от Дарина Недева Тодорова.
 3. Списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 2945 избиратели, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати за президент и вицепрезидент, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

От протокол с вх. № ПВР-04-03-40 от 12 октомври 2021 г. на ЦИК от ГД „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на списък с избиратели, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати за президент и вицепрезидент за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г., се установява, че не е спазена разпоредбата на чл. 320, ал. 1 от Изборния кодекс за наличие на 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати.

На основание чл. 321, ал. 2 ИК Централната избирателна комисия е дала указания за отстраняване на установените непълноти и срок за изпълнение – 17.00 ч. на 12 октомври 2021 г. В дадения срок непълнотите не са отстранени.

Не са налице изискванията на чл. 318, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 320, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 578-ПВР от 23 септември 2021 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 14 ноември 2021 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 318, ал. 2 и чл. 321, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА да регистрира като кандидат за президент на републиката Венцислав Атанасов Ангелов, ЕГН …, с постоянен адрес: …, и кандидат за вицепрезидент на републиката Дарина Недева Тодорова, ЕГН …, с постоянен адрес: …, издигнати от Инициативен комитет, представляван от Миглена Цветкова Петрова.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1025 / 02.12.2021

  относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

 • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

  относно: предоставяне на достъп до обществена информация

 • № 1023-МР / 02.12.2021

  относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

 • всички решения