Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 658-МИ
София, 30 септември 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Светослав Венциславов Славчев – кмет на община Димово, срещу решение № 30/25.09.2021 г. на Общинска избирателна комисия – Димово, област Видин

В Централната избирателна комисия е постъпила по електронната поща жалба с вх. № ЧМИ-06-102/28.09.2021 г. от Светослав Венциславов Славчев – кмет на община Димово, срещу решение № 30/25.09.2021 г. на Общинска избирателна комисия – Димово, област Видин.

Обжалва се горепосоченото решение на ОИК – Димово, като се твърди, че то е незаконосъобразно и тенденциозно. Жалбоподателят излага аргументи, че в агитационните материали на кандидата за кмет на кметство Арчар Веселина Данаилова не са изобразени гербът или знамето на Република България. Също така жалбоподателят смята, че в агитационните материали не са използвани национални символи, а има разделителна цветна линия, която ОИК – Димово, приема, че представлява знамето на Република България.

Общинската избирателна комисия – Димово, е извършила проверка на 25.09.2021 г. и е указала на кмета на общината да премахне агитационните материали.

Централната избирателна комисия изиска преписката по решението на ОИК – Димово, която бе предоставена с вх. № ЧМИ-10-8 от 29.09.2021 г. В преписката не фигурира протокол от извършена проверка на ОИК – Димово, при която е установено нарушението на чл. 183, ал. 4 ИК.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с мотивите на жалбоподателя, намира, че жалбата е недопустима, тъй като е подадена от лице, което няма правен интерес.

Централната избирателна комисия приема, че в решението си ОИК – Димово, правилно е указала агитационните материали да бъдат премахнати.

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Светослав Венциславов Славчев – кмет на община Димово, срещу решение № 30/25.09.2021 г. на Общинска избирателна комисия – Димово, област Видин, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Емил Войнов

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения